Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.


sprawiedliwość-wymaga-żebyśmy-naszych-bliźnich-sądzili-według-tego-co-robią-lub-mówią-a-nie-według-ukrytych-intencji-które-im
pierre baylesprawiedliwośćwymagażebyśmynaszychbliźnichsądziliwedługtegocorobiąlubmówiąnieukrytychintencjiktóreimprzypisujemysprawiedliwość wymagażebyśmy naszychnaszych bliźnichbliźnich sądzilisądzili wedługwedług tegoco robiąrobią lublub mówiąnie wedługwedług ukrytychukrytych intencjiktóre imim przypisujemyżebyśmy naszych bliźnichnaszych bliźnich sądzilibliźnich sądzili wedługsądzili według tegoco robią lubrobią lub mówiąa nie wedługnie według ukrytychwedług ukrytych intencjiktóre im przypisujemyżebyśmy naszych bliźnich sądzilinaszych bliźnich sądzili wedługbliźnich sądzili według tegoco robią lub mówiąa nie według ukrytychnie według ukrytych intencjiżebyśmy naszych bliźnich sądzili wedługnaszych bliźnich sądzili według tegoa nie według ukrytych intencji

Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg
nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić. -Narcyza Żmichowska
według-ustaw-najwyższych-człowiek-człowiekowi-nigdy-obojętny-nie-bywa-zawsze-ten-tego-a-ten-owego-może-zniecierpliwić-lub-pocieszyć-zgorszyć
Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb. -Karol Marks
każdy-według-swych-zdolnoś-każdemu-według-jego-potrzeb
Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne. -Janina Ipohorska
sądź-innych-według-dokonanych-czynów-siebie-według-dobrych-zamiarów-to-wygodne
Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie. -Gilbert Keith Chesterton
bib­lia-na­kazu­-nam-kochać-zarówno-naszych-bliźnich-jak i naszych-wrogów-praw­do­podob­nie dla­tego-po­nieważ-z re­guły
Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle. -Leonard Strumpfenburg
kobiety-maja-mnóstwo-wad-mężczyź-tylko-dwie-wszystko-co-mówią-i-robią-mówią-i-robią-ź