Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.


sprawiedliwość-wymaga-żebyśmy-naszych-bliźnich-sądzili-według-tego-co-robią-lub-mówią-a-nie-według-ukrytych-intencji-które-im
pierre baylesprawiedliwośćwymagażebyśmynaszychbliźnichsądziliwedługtegocorobiąlubmówiąnieukrytychintencjiktóreimprzypisujemysprawiedliwość wymagażebyśmy naszychnaszych bliźnichbliźnich sądzilisądzili wedługwedług tegoco robiąrobią lublub mówiąnie wedługwedług ukrytychukrytych intencjiktóre imim przypisujemyżebyśmy naszych bliźnichnaszych bliźnich sądzilibliźnich sądzili wedługsądzili według tegoco robią lubrobią lub mówiąa nie wedługnie według ukrytychwedług ukrytych intencjiktóre im przypisujemyżebyśmy naszych bliźnich sądzilinaszych bliźnich sądzili wedługbliźnich sądzili według tegoco robią lub mówiąa nie według ukrytychnie według ukrytych intencjiżebyśmy naszych bliźnich sądzili wedługnaszych bliźnich sądzili według tegoa nie według ukrytych intencji

Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Każdy według swych zdolności, każdemu według jego potrzeb.Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne.Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.Kobiety maja mnóstwo wad, Mężczyźni tylko dwie: Wszystko co mówią i robią, Mówią i robią źle.