Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych.


sprzy­mie­rzeńców-zys­ku­ ę-przez-zas­po­kaja­nie-cieka­woś-nieznajomych
c » maxime chattam » w ciemnościach strachusprzy­mie­rzeńcówzys­ku­je sięprzezzas­po­kaja­niecieka­wościnieznajomychsprzy­mie­rzeńców zys­ku­je sięzys­ku­je się przezprzez zas­po­kaja­niezas­po­kaja­nie cieka­wościcieka­wości nieznajomychsprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przezzys­ku­je się przez zas­po­kaja­nieprzez zas­po­kaja­nie cieka­wościzas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomychsprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­niezys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wościprzez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomychsprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wościzys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych

Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać.Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje.Gdy­by po śmier­ci było życie, miałbym szansę, nieważne kiedy umrę, zas­po­koić większość mej og­romnej cieka­wości i tęskno­ty. Ale jeśli śmierć to tyl­ko nie kończący się sen bez snów, mo­ja nadzieja jest płon­na. Być może ta per­spek­ty­wa da­je mi od­ro­binę do­dat­ko­wej mo­tywac­ji do ut­rzy­mywa­nia się przy życiu.Dob­ry los nie jest sprzy­mie­rzeńcem bezczynnych.`Cieka­we czy ktoś ma ty­le sa­mo cier­pli­wości do Ciebie co ja ? Fakt, że jes­tem pa­ranoikiem, nie oz­nacza jeszcze, że cały świat nie sprzy­mie­rzył się prze­ciw­ko mnie.