Sta­le plyn­ne, za chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy. Ja wiem da­lej chce. Da­lej, da­lej chce próbować.


sta­-plyn­ne-za chodze­nie-w głowe-po każdej-burzy-w szklan­-wo­dy-ja wiem-da­lej-chce-da­lej da­lej-chce-próbować
anulaseksta­leplyn­neza chodze­niew głowepo każdejburzyw szklan­cewo­dyja wiemda­lejchceda­lej da­lejchcepróbowaćsta­le plyn­neza chodze­nie w głowew głowe po każdejpo każdej burzyburzy w szklan­cew szklan­ce wo­dyja wiem da­lejda­lej chcechce próbowaćza chodze­nie w głowe po każdejw głowe po każdej burzypo każdej burzy w szklan­ceburzy w szklan­ce wo­dyja wiem da­lej chceza chodze­nie w głowe po każdej burzyw głowe po każdej burzy w szklan­cepo każdej burzy w szklan­ce wo­dyza chodze­nie w głowe po każdej burzy w szklan­cew głowe po każdej burzy w szklan­ce wo­dy

Każda ko­lej­na chwi­la Każdy ko­lej­ny krok  -samothnick
każda-ko­lej­na-chwi­-każdy-ko­lej­ny-krok 
Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu. -Ryder
Życie- zbyt-krótkie-by można-było-stać-trze­ba-iść-da­lej-po­konując-ko­lej­ne-przeszko­dy-na drodze-ku szczęściu
Nie mogłam da­lej cię okłamy­wać. Kłam­stwo um­niej­szyłoby war­tość naszych przeżyć, a ja te­go nie chcę. -Nicholas Sparks
nie-mogłam-da­lej-ę-okłamy­wać-kłam­stwo um­niej­szyłoby-war­tość-naszych-przeżyć-a ja te­go-nie chcę