Sta­jać się kimś ważnym w czyimś życiu, ob­rać możesz dwie ro­le:Anioła- który wniesie w życie dru­giej oso­by szczęście, ra­dość i miłość, możesz być tez Diabłem siejąc smu­tek, zło i zniszcze­nie...Wybór na­leży tyl­ko i wyłącznie do Ciebie, a wiec decyduj...


sta­jać ę-kimś-ważnym-w czyimś-życiu-ob­rać-możesz-dwie-ro­anioła-który-wniesie-w życie-dru­giej-oso­by-szczęście-ra­dość
kate-emsta­jać siękimśważnymw czyimśżyciuob­raćmożeszdwiero­leaniołaktórywniesiew życiedru­giejoso­byszczęściera­dośći miłośćbyćtezdiabłemsiejącsmu­tekzłoi zniszcze­niewybórna­leżytyl­koi wyłączniedo ciebiea wiecdecydujsta­jać się kimśkimś ważnymważnym w czyimśw czyimś życiuob­rać możeszmożesz dwiektóry wniesiewniesie w życiew życie dru­giejdru­giej oso­byoso­by szczęściera­dość i miłośćmożesz byćbyć teztez diabłemdiabłem siejącsiejąc smu­tekzło i zniszcze­niewybóri zniszcze­niewybór na­leżyna­leży tyl­kotyl­ko i wyłączniei wyłącznie do ciebiea wiec decydujsta­jać się kimś ważnymkimś ważnym w czyimśważnym w czyimś życiuob­rać możesz dwiektóry wniesie w życiewniesie w życie dru­giejw życie dru­giej oso­bydru­giej oso­by szczęściemożesz być tezbyć tez diabłemtez diabłem siejącdiabłem siejąc smu­tekzło i zniszcze­niewybór na­leżyi zniszcze­niewybór na­leży tyl­kona­leży tyl­ko i wyłącznietyl­ko i wyłącznie do ciebie

Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym.Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby.Jeżeli jes­teś w trwałym związku i na­dej­dzie chwi­la kiedy zas­ta­nowisz sie czy na­dal kochasz, po­myśl so­bie co byś zro­bił gdy­byś nag­le zna­lazł się nad gro­bem dru­giej płówki... Jeżeli poczu­jesz głebo­ki smu­tek i łzy popłyną Ci po po­liczku bedziesz już wie­dział że jes­teś z kimś bez które­go nie możesz żyć.Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje.Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.