Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.


sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje
tkaczu32sta­ram sięuni­kaćwy­powiadaćsłów„zaw­sze”oraz„nig­dy”bo nig­dynie będęwie­działczyzaw­szemamracjesta­ram się uni­kaćuni­kać wy­powiadaćwy­powiadać słówsłów „zaw­sze”oraz „nig­dy”bo nig­dy nie będęnie będę wie­działczy zaw­szezaw­sze mammam racjesta­ram się uni­kać wy­powiadaćuni­kać wy­powiadać słówwy­powiadać słów „zaw­sze”słów „zaw­sze” oraz„zaw­sze” oraz „nig­dy”bo nig­dy nie będę wie­działczy zaw­sze mamzaw­sze mam racjesta­ram się uni­kać wy­powiadać słówuni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze”wy­powiadać słów „zaw­sze” orazsłów „zaw­sze” oraz „nig­dy”czy zaw­sze mam racjesta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze”uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” orazwy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”

Pa­miętaj, że zaw­ra­canie głowy służy wiel­kiej spra­wie miłości. Tyl­ko nig­dy przy tym nie wiado­mo, kto zaw­ra­ca, kto ma głowę oraz czy­ja głowa jest zawracana!  -Henryk Horosz
pa­miętaj-że zaw­ra­canie-głowy-służy-wiel­kiej-spra­wie-miłoś-tyl­ko nig­dy-przy-tym-nie wiado­mo-kto-zaw­ra­ca-kto- głowę
Sta­raj się zaw­sze dob­rze wygladać! Kto po­wie­dział, że miłość oślepia?  -Mae West
sta­raj ę-zaw­sze-dob­rze-wygladać-kto-po­wie­dział-że miłość-oślepia