Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje.


sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje
tkaczu32sta­ram sięuni­kaćwy­powiadaćsłów„zaw­sze”oraz„nig­dy”bo nig­dynie będęwie­działczyzaw­szemamracjesta­ram się uni­kaćuni­kać wy­powiadaćwy­powiadać słówsłów „zaw­sze”oraz „nig­dy”bo nig­dy nie będęnie będę wie­działczy zaw­szezaw­sze mammam racjesta­ram się uni­kać wy­powiadaćuni­kać wy­powiadać słówwy­powiadać słów „zaw­sze”słów „zaw­sze” oraz„zaw­sze” oraz „nig­dy”bo nig­dy nie będę wie­działczy zaw­sze mamzaw­sze mam racjesta­ram się uni­kać wy­powiadać słówuni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze”wy­powiadać słów „zaw­sze” orazsłów „zaw­sze” oraz „nig­dy”czy zaw­sze mam racjesta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze”uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” orazwy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”

Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze.Wciaz za­daje so­bie pytanie... Co ro­bie zle..? Prze­ciez Tyl­ko Kocham i kocha­na chce byc.. Dlacze­go zaw­sze wychodze na najgorsza.. Juz mi sie nie chce... Gas­nie mo­ja nadzieja.. Po­woli, tra­ce wiare i sile.. Aby zyc, jak zaw­sze prag­ne­lam .. By zyc dla Ciebie i dla Ciebie umrzec... Nig­dy nie ocze­kiwa­lam nic w zamian.. Procz uczu­cia tak sil­ne­go jak moje I twych ra­mion.. najbezpieczniejszch.. Ale kiedy od­da­lam Ci swo­je ser­ce , ca­la siebie... Doszczetnie,. Ty wiesz, ze zaw­sze bede..... I bede.. Ty wiesz...Pa­miętaj, że zaw­ra­canie głowy służy wiel­kiej spra­wie miłości. Tyl­ko nig­dy przy tym nie wiado­mo, kto zaw­ra­ca, kto ma głowę oraz czy­ja głowa jest zawracana! Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.To co ludzie o mnie myślą rzad­ko ob­chodziło mnie, ja zaw­sze ro­bię co chcę. Pycha, cham­stwo, fałsz, obłuda i życze­nia ku mnie złe ... twym ścier­wem brzydzę się. Zaw­sze byłam, będę sobą, taką jak On stworzył mnie, tyl­ko jed­no zmienić chcę. Swo­je błędy zmienię w mądrość by nie powtórzyły się nig­dy dni tak bar­dzo złe.Sta­raj się zaw­sze dob­rze wygladać! Kto po­wie­dział, że miłość oślepia?