Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko...


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
wojciech kuczoksta­rośćpo­legana tymże sięwszędziema da­lekoza dalekosta­rość po­legapo­lega na tymże się wszędziewszędzie ma da­lekosta­rość po­lega na tymże się wszędzie ma da­leko

Do­my starzeją się zdrad­li­wie, sta­rość lęgnie się w nich pokątnie, a po­tem niepos­trzeżenie anek­tu­je ko­lej­ne połacie, sta­rość domów wy­myka się spod kon­tro­li, przes­ta­je być widzial­na dla do­mow­ników, za to po­dej­mo­wani goście czują ją już u pro­gu w smrodzie stęchlizny.Suk­ces po­lega na tym, że zdo­bywa się to co się chciało. Szczęście po­lega na tym, że po­doba się to co się ma.Czym sko­rup­ka na­siąknie za młodu, tym na sta­rość trąci.Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe.Trze­ba niekiedy wie­dzieć jak da­leko można się po­sunąć za daleko.Sta­ram się za­pew­nić swoim dzieciom nor­malne życie, ale cza­sem po­suwam się w tym za da­leko. Mo­ja córka ja­ko je­dyna w kla­sie nie wie­działa, co to jest limuzyna.