Sta­ry ka­waler mu­si być sta­ry, ale pan młody nie mu­si być młody.


sta­ry-ka­waler-mu­-być-sta­ry-ale-pan-młody-nie mu­-być-młody
witold zechentersta­ryka­walermu­sibyćsta­ryalepanmłodynie mu­simłodysta­ry ka­walerka­waler mu­simu­si byćbyć sta­ryale panpan młodymłody nie mu­sinie mu­si byćbyć młodysta­ry ka­waler mu­sika­waler mu­si byćmu­si być sta­ryale pan młodypan młody nie mu­simłody nie mu­si byćnie mu­si być młodysta­ry ka­waler mu­si byćka­waler mu­si być sta­ryale pan młody nie mu­sipan młody nie mu­si byćmłody nie mu­si być młodysta­ry ka­waler mu­si być sta­ryale pan młody nie mu­si byćpan młody nie mu­si być młody

Stary kawaler musi być stary, ale pan młody wcale nie musi być młody.Stary kawaler musi być stary, pan młody nie musi być młody.Wewnątrz każde­go sta­rego człowieka tkwi młody człowiek i dzi­wi się, co się stało.Jeżeli ko­goś nap­rawdę po­kochałeś nie wy­mażesz już go ze swo­jego ser­ca , on tam zos­ta­je na zaw­sze czy będziesz sta­ry czy młody.Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie Pe­wien młody człowiek chciał zos­tać uczniem Bee­tho­vena. Gdy odeg­rał przed mis­trzem wyb­ra­ny utwór for­te­piano­wy, ten orzekł: - Mu­si pan jeszcze długo grać na for­te­pianie, za­nim pan zauważy, że nic nie umie.