Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki.


sta­tys­tycznie-rzecz-biorąc-nie na­żę-do owej-statystyki
niebędęjuliąsta­tys­tycznierzeczbiorącnie na­leżędo owejstatystykista­tys­tycznie rzeczrzecz biorącbiorąc nie na­leżęnie na­leżę do owejdo owej statystykista­tys­tycznie rzecz biorącrzecz biorąc nie na­leżębiorąc nie na­leżę do owejnie na­leżę do owej statystykista­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżęrzecz biorąc nie na­leżę do owejbiorąc nie na­leżę do owej statystykista­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owejrzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki

Nic nie da się zmienić; sta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka.... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego...~Cier­pienie to nieodłączny ele­ment owej „cho­roby oczu”, jaką jest myśle­nie. Tym­cza­sem je­dyne nasze za­danie na świecie to is­tnieć egois­tycznie, „is­tnieć wy­raziście”, tak jak is­tnieją przed­mioty, i „pot­ra­fić to ro­bić bez myśle­nia o tym”~ Tyś jest najwyższą z sił, wszystko ulega tobie; miłości! Życie jest żądzą, a tyś z żądz największa; prócz samej żądzy życia; duszą duszy i sercem serca życia tyś jest, miłości!Sta­tys­ty­ka to ma­tema­tyczny ka­muf­laż błędu.za­warłam z mias­tem przymierze kiedy ono śpi wte­dy ja leżę kiedy ono wstaje ja to uznaję i leżę dalej