Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością.


stać ę-przy­jacielem-ukocha­nej-przed­tem-ko­biety-jest to poczci­wy-sposób-za­pom­nienia-o niej-miłość-bo­wiem-za­mieniając ę
julie de lespinassestać sięprzy­jacielemukocha­nejprzed­temko­bietyjest to poczci­wysposóbza­pom­nieniao niejmiłośćbo­wiemza­mieniając sięw przy­jaźńprzes­ta­jebyćmiłościąstać się przy­jacielemprzy­jacielem ukocha­nejukocha­nej przed­temprzed­tem ko­bietyko­biety jest to poczci­wyjest to poczci­wy sposóbsposób za­pom­nieniaza­pom­nienia o niejmiłość bo­wiemza­mieniając się w przy­jaźńprzes­ta­je byćbyć miłościąstać się przy­jacielem ukocha­nejprzy­jacielem ukocha­nej przed­temukocha­nej przed­tem ko­bietyprzed­tem ko­biety jest to poczci­wyko­biety jest to poczci­wy sposóbjest to poczci­wy sposób za­pom­nieniasposób za­pom­nienia o niejprzes­ta­je być miłością

Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać.In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania.Stać się przyjacielem ukochanej przedtem kobiety jest to poczciwy sposób zapomnienia o niej; miłość bowiem, zamieniając się w przyjaźń, przestaje być miłością.Nie ko­nie­czność, ale przy­padek ma w so­bie czar. Jeśli miłość ma być miłością nieza­pom­nianą, od pier­wszej chwi­li muszą się ku niej zla­tywać przy­pad­ki jak pta­ki na ra­miona święte­go Fran­ciszka z Asyżu.Słowa Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.