Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością.


stać ę-przy­jacielem-ukocha­nej-przed­tem-ko­biety-jest to poczci­wy-sposób-za­pom­nienia-o niej-miłość-bo­wiem-za­mieniając ę
julie de lespinassestać sięprzy­jacielemukocha­nejprzed­temko­bietyjest to poczci­wysposóbza­pom­nieniao niejmiłośćbo­wiemza­mieniając sięw przy­jaźńprzes­ta­jebyćmiłościąstać się przy­jacielemprzy­jacielem ukocha­nejukocha­nej przed­temprzed­tem ko­bietyko­biety jest to poczci­wyjest to poczci­wy sposóbsposób za­pom­nieniaza­pom­nienia o niejmiłość bo­wiemza­mieniając się w przy­jaźńprzes­ta­je byćbyć miłościąstać się przy­jacielem ukocha­nejprzy­jacielem ukocha­nej przed­temukocha­nej przed­tem ko­bietyprzed­tem ko­biety jest to poczci­wyko­biety jest to poczci­wy sposóbjest to poczci­wy sposób za­pom­nieniasposób za­pom­nienia o niejprzes­ta­je być miłością

Stać się przyjacielem ukochanej przedtem kobiety jest to poczciwy sposób zapomnienia o niej; miłość bowiem, zamieniając się w przyjaźń, przestaje być miłością. -Julia de Lespinasse
stać-ę-przyjacielem-ukochanej-przedtem-kobiety-jest-to-poczciwy-sposób-zapomnienia-o-niej-miłość-bowiem-zamieniając-ę-w-przyjaźń-przestaje