Stałą tak­tyką żon jest wie­czne nieza­dowo­lenie, którym łas­kocze się próżność mężow­ską, dążącą do prze­kona­nia żon, jak wielką ka­rierą było ich zamążpójście.


stałą-tak­tyką-żon-jest wie­czne-nieza­dowo­lenie-którym łas­kocze ę-próżność-mężow­ską-dążącą-do prze­kona­nia-żon
alfred aleksander konarstałątak­tykążonjest wie­cznenieza­dowo­leniektórym łas­kocze siępróżnośćmężow­skądążącądo prze­kona­niażonjak wielkąka­rierąbyłoichzamążpójściestałą tak­tykątak­tyką żonżon jest wie­cznejest wie­czne nieza­dowo­leniektórym łas­kocze się próżnośćpróżność mężow­skądążącą do prze­kona­niado prze­kona­nia żonjak wielką ka­rierąka­rierą byłobyło ichich zamążpójściestałą tak­tyką żontak­tyką żon jest wie­czneżon jest wie­czne nieza­dowo­leniektórym łas­kocze się próżność mężow­skądążącą do prze­kona­nia żonjak wielką ka­rierą byłoka­rierą było ichbyło ich zamążpójście

Plagą nasze­go życia jest stałe utys­ki­wanie nieza­dowo­lonych żon, zachwy­conych wyłącznie lo­sem swoich sąsiadek i znajomych.Wie­działam, że kiedyś będę miała ta­ki dylemat, lis­ty to niewy­powie­dziane słowa, emoc­je i uczucia. Pa­lenie ich to tak jak­by pa­lenie części sa­mego siebie. Ale wie­działam, że będę miała ta­ki dylemat. Do pieca z ty­mi uczu­ciami, bo niektóre uczu­cia to ta­kie więzienia i nie możesz zacząć żyć dopóki się ich nie pozbędziesz. Czas uwol­nić się od Ciebie! *Paw­li­kow­ska-Jas­norzew­ska - Koran zakazuje pić wino, a pozwala brać więcej żon, bo wie, że po trzeźwemu nikt więcej żon brać nie będzie.To było wyjątko­we i nieza­pom­niane przeżycie, ale trwało za­led­wie chwilę, po­nieważ mieliśmy dużo pra­cy do wy­kona­nia. Wi­doki były po pros­tu nadzwyczajne.Mężów zaślepia po większej części nie miłość do żon, ale miłość własna.Pos­taw przed sobą jeszcze większe wyz­wa­nia niż te, którym próbu­jesz spros­tać, a roz­wi­niesz zdol­ności ko­nie­czne do po­kona­nia praw­dzi­wych trudności.