Stanąć na skra­ju dro­gi , spoj­rzeć w dal i po­myśleć - dokąd zmie­rzam ? 


stanąć-na skra­ju-dro­gi- spoj­rzeć-w dal-i po­myść- dokąd-zmie­rzam- 
ryderstanąćna skra­judro­gi spoj­rzećw dali po­myśleć dokądzmie­rzam stanąć na skra­juna skra­ju dro­gi spoj­rzeć w dalw dal i po­myśleć dokąd zmie­rzamstanąć na skra­ju dro­gi spoj­rzeć w dal i po­myśleć

Mu­sisz spoj­rzeć po­za ho­ryzont, wy­biec wzro­kiem w dal by zo­baczyć praw­dziwą twarz te­go co stoi tuż obok.Lek­ce­ważył błazen, źródło ludzkich potrzeb, Je­go dal­sza dro­ga, zja­wi mu się ważna. Nim gdzieś człowiek w życiu, spoj­rzy al­bo dotrze, Naj­pierw z ko­nie­czności, zlek­ce­waży błazna.Spa­cer Jesienią słonecznym październikiem wiele nie trzeba Zmie­rzam do celu kaszta­ny lśnią w słońcu miły to widok Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.Płynę morzem dziecin­nych wspom­nień i marzeń.Dokąd płynę - nie wiem...płynę jed­nak gdzieś da­leko przed siebie do­lewając do oceanu słone krop­le łez. Szu­kam Cię. Po­wiedz mi, dlacze­go, Dro­ga Naiw­ności tak mi źle żyć z Tobą i cze­mu bez Ciebie też źle i po co ja nieomal tonąc w kłam­stwach co mnie otaczają tak roz­paczli­wie na­dal jak dziec­ko naiw­na być chcę ?