Star­co­wi trud­no odmłod­nieć, zdziecin­nieć - łatwo.


star­co­wi-trud­no-odmłod­nieć-zdziecin­nieć- łatwo
tadeusz kotarbińskistar­co­witrud­noodmłod­niećzdziecin­nieć łatwostar­co­wi trud­notrud­no odmłod­niećstar­co­wi trud­no odmłod­nieć

• Trud­no za­pom­nieć o kimś, kto dał ci tak dużo do zapamiętania.Naj­trud­niej­szy jest ko­niec miesiąca. Zwłaszcza trzydzieści os­tatnich dni.Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze.Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci...Prze­baczyć - to nie znaczy za­pom­nieć - bo za­pom­nieć się nie da. To znaczy żyć da­lej ra­zem: podjąć wspólną drogę, choć już nie na tej sa­mej zasadzie.