Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.


staraj-ę-podobać-wszystkim-obywatelom-w-jakimkolwiek-mieście-przebywasz-bo-to-najwięcej-przynosi-wdzięcznoś-a-postępowanie-zadufane-w-sobie
bias z prienystarajsiępodobaćwszystkimobywatelomjakimkolwiekmieścieprzebywaszbotonajwięcejprzynosiwdzięcznościpostępowaniezadufanesobieczęstokroćciężkieszkodliweskutkistaraj sięsię podobaćpodobać wszystkimwszystkim obywatelomw jakimkolwiekjakimkolwiek mieściemieście przebywasznajwięcej przynosiprzynosi wdzięcznościpostępowanie zadufanezadufane ww sobiesobie częstokroćczęstokroć ciężkieciężkie ii szkodliweszkodliwe przynosiprzynosi skutkistaraj się podobaćsię podobać wszystkimpodobać wszystkim obywatelomw jakimkolwiek mieściejakimkolwiek mieście przebywaszbo to najwięcejnajwięcej przynosi wdzięcznościa postępowanie zadufanepostępowanie zadufane wzadufane w sobiew sobie częstokroćsobie częstokroć ciężkieczęstokroć ciężkie iciężkie i szkodliwei szkodliwe przynosiszkodliwe przynosi skutki

Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Nie ma w życiu większej radości niż praca. Tylko pracując czuje się w sobie najwięcej wigoru. Każdy dzień przynosi nowe problemy, a każdy problem stanowi zagadkę, którą należy rozwiązać, nową grę, w której należy zwyciężyć.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Gdy ma się do czynienia z kobietą kochaną, trochę tchórzostwa nie przynosi ujmy.Telewizja przynosi echo obrazu.Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość.