Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.


starajmy-ę-tak-postępować-i-tak-żyć-by-nikomu-w-naszej-ojczyźnie-nie-brakło-dachu-nad-głową-i-chleba-na-stole-by-nikt-nie-czuł-ę-samotny
jan paweł iistarajmysiętakpostępowaćżyćbynikomunaszejojczyźnieniebrakłodachunadgłowąchlebanastoleniktczułsamotnypozostawionybezopiekistarajmy sięsię taktak postępowaćpostępować ii taktak żyćby nikomunikomu ww naszejnaszej ojczyźnieojczyźnie nienie brakłobrakło dachudachu nadnad głowągłową ii chlebachleba nana stoleby niktnikt nienie czułczuł sięsię samotnypozostawiony bezbez opiekistarajmy się taksię tak postępowaćtak postępować ipostępować i taki tak żyćby nikomu wnikomu w naszejw naszej ojczyźnienaszej ojczyźnie nieojczyźnie nie brakłonie brakło dachubrakło dachu naddachu nad głowąnad głową igłową i chlebai chleba nachleba na stoleby nikt nienikt nie czułnie czuł sięczuł się samotnypozostawiony bez opieki

Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową.Jakiż piękny jest ten nasz polski dom bez dachu nad głową.Mo­ja śmierć jest wy­bawieniem z ziem­skiego życia, o tak. Każdy sens by­cia z Tobą spra­wia, że jes­tem cała, o tak. Bo bez Cb się żyć nie da, o tak, o tak. In­spi­rac­ja: Phil Col­lins © by Mrs Vercetti Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział.Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarowaćPo uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo