Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha.


starość-jest-okresem-gdy-kończą-ę-obowiązki-gdy-kończą-ę-rozterki-miłosne-i-światopoglądowe-gdy-kończy-ę-walka-i-można-w-spokoju
nadzieja druckastarośćjestokresemgdykończąsięobowiązkirozterkimiłosneświatopoglądowekończywalkamożnaspokojukonsumowaćprzyzwoicieprzebyteżycietakjakzamłoducieszyćwiosnąsłońcemzapachemkwitnącegobzumuzykąwidokiemtychktórychkochastarość jestjest okresemgdy kończąkończą sięsię obowiązkigdy kończąkończą sięsię rozterkirozterki miłosnemiłosne ii światopoglądowegdy kończykończy sięsię walkawalka ii możnamożna ww spokojuspokoju konsumowaćkonsumować przyzwoicieprzyzwoicie przebyteprzebyte życiei możnamożna taktak jakjak zaza młodumłodu cieszyćcieszyć sięsię wiosnązapachem kwitnącegokwitnącego bzubzu ii muzykąi widokiemwidokiem tychktórych sięsię kochastarość jest okresemgdy kończą siękończą się obowiązkigdy kończą siękończą się rozterkisię rozterki miłosnerozterki miłosne imiłosne i światopoglądowegdy kończy siękończy się walkasię walka iwalka i możnai można wmożna w spokojuw spokoju konsumowaćspokoju konsumować przyzwoiciekonsumować przyzwoicie przebyteprzyzwoicie przebyte życiei można takmożna tak jaktak jak zajak za młoduza młodu cieszyćmłodu cieszyć sięcieszyć się wiosnązapachem kwitnącego bzukwitnącego bzu ibzu i muzykąi widokiem tychktórych się kocha

Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław
można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Czy można się dzi­ko pożądać, gdy zna się od kil­ku­nas­tu lat i gdy widziało się go, gdy krzyczy, wy­miotu­je, chra­pie, siusia i zos­ta­wia brudną muszlę klozetową?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-można ę-dzi­ko-pożądać-gdy-zna ę-od kil­ku­nas­-lat-i gdy-widziało ę-go-gdy-krzyczy-wy­miotu­-chra­pie-siusia-i zos­­wia
Gdy się wie­rzy, można na­wet nie mieć nadziei. Gdy ma się nadzieję, to wiara nie jest konieczna. -przelon
gdy ę-wie­rzy-można-na­wet-nie mieć-nadziei-gdy- ę-nadzieję-to wiara-nie jest konieczna