Starość to dążenie w stronę cienia.


starość-to-dążenie-w-stronę-cienia
maria nurowskastarośćtodążeniestronęcieniadążenie ww stronęstronę cieniastarość to dążeniedążenie w stronęw stronę cieniastarość to dążenie wdążenie w stronę cieniastarość to dążenie w stronę

Dążenie do zba­wienia ludzkości jest naj­częściej maską, pod którą uk­ry­wa się dążenie do zdo­bycia władzy.Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych.Filozofia to umiłowanie mądrości i dążenie do niej.In­try­gująco zsunąwszy się z półki, zaczep­li­we przy­bierając pozy, ponętnym ruchem , uwodzi­ciel­sko przez­wy­ciężyła pra­wa grawitacji, zgu­biw­szy os­tatnią stronę epilogu, wy­leciała przez okno, po­zos­tał je­dynie spe­cyficzny niedosyt. Wstał i pod­niósł stronę wyj­rzał za nią tęsknym wzrokiem zry­wając fi­ran­ki .Dążenie do czegoś i realizacja dążenia - to dwie odmienne rzeczy.