Stawiam sobie czasem trzy pytania: dlaczego piszę? do kogo piszę? Co myślę o swoich własnych wierszach?


stawiam-sobie-czasem-trzy-pytania-dlaczego-piszę-do-kogo-piszę-co-myślę-o-swoich-własnych-wierszach
jan twardowskistawiamsobieczasemtrzypytaniadlaczegopiszędokogocomyślęswoichwłasnychwierszachstawiam sobiesobie czasemczasem trzytrzy pytaniadlaczego piszędo kogokogo piszęco myślęmyślę oo swoichswoich własnychwłasnych wierszachstawiam sobie czasemsobie czasem trzyczasem trzy pytaniado kogo piszęco myślę omyślę o swoicho swoich własnychswoich własnych wierszachstawiam sobie czasem trzysobie czasem trzy pytaniaco myślę o swoichmyślę o swoich własnycho swoich własnych wierszachstawiam sobie czasem trzy pytaniaco myślę o swoich własnychmyślę o swoich własnych wierszach

Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać.piszę list słowa ty­le ich jak zaw­rzeć w nich miłość i smutek piszę list w świet­le dnia blas­ku księżyca tak da­leko jesteś za rogiem mi­lionem kroków biegłem do ciebie wciąż umyka twój cichy dom piszę list by jut­ro zbudzić snem i słów tęsknieniem Myślę, że wciąż pisze się od nowa tę samą książkę.Nikt nie pot­ra­fi opi­sać cudze­go doświad­cze­nia. I tyl­ko o so­bie się pisze, kiedy się pisze podług Apo­loniu­sza czy podług Ce­zare­go Fran­ka. Zaw­sze będzie podług mnie...La­to się zaczęło, lecz myślę o jesieni, kiedy me istnienie w ni­cość się za­mieni ... Może coś na­piszę ... was i tak to wali, bo wszys­cy geniusze już poumierali.Gdy nad­chodzą ta­kie dni, Kiedy piszę, Kiedy płacze, Kiedy myślę, A ser­ce wol­niej kołacze ... Wierzę w to, że kiedyś Ci wybaczę.