Stoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to, by nie pot­rze­bować butów.


stoic­ka-za­sada-zas­po­kaja­nia-pot­rzeb-pop­rzez-re­zyg­nację-z prag­nień-jest jak am­pu­tac­ja-stóp-po to
jonathan swiftstoic­kaza­sadazas­po­kaja­niapot­rzebpop­rzezre­zyg­nacjęz prag­nieńjest jak am­pu­tac­jastóppo toby nie pot­rze­bowaćbutówstoic­ka za­sadaza­sada zas­po­kaja­niazas­po­kaja­nia pot­rzebpot­rzeb pop­rzezpop­rzez re­zyg­nacjęre­zyg­nację z prag­nieńz prag­nień jest jak am­pu­tac­jajest jak am­pu­tac­ja stópstóp po toby nie pot­rze­bować butówstoic­ka za­sada zas­po­kaja­niaza­sada zas­po­kaja­nia pot­rzebzas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzezpot­rzeb pop­rzez re­zyg­nacjępop­rzez re­zyg­nację z prag­nieńre­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­jaz prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stópjest jak am­pu­tac­ja stóp po tostoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzebza­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzezzas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nacjępot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nieńpop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­jare­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stópz prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po tostoic­ka za­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzezza­sada zas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nacjęzas­po­kaja­nia pot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nieńpot­rzeb pop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­japop­rzez re­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stópre­zyg­nację z prag­nień jest jak am­pu­tac­ja stóp po to

Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych.Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać.Su­mienie to budzik, nas­ta­wiony pop­rzez wpro­wadzo­ne do mózgu in­formac­je, da­ne, pa­ra­met­ry, ok­reślo­ne war­tości. Służy do auto­matyczne­go wyz­wa­lania stop-u, i urucha­miania ha­mulców, a w ra­zie pot­rze­by awa­ryj­ne­go cofania.Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.Dla naj­ważniej­szych osób w naszym życiu nie pot­rze­buje­my być bo­hate­rami ra­tujący­mi świat. Wys­tar­czy im świado­mość, że będziemy przy nich, gdy będą te­go pot­rze­bować. Z cyk­lu po­wieści Wszys­tko, co ludzkość do­tychczas uczy­niła i wy­myśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zas­po­koje­nia swych najgłębszych pot­rzeb i uśmie­rze­nia bólu.