stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej 


stoisz-obok-mnie-ale-znikasz-wciąż-znikasz-co­raz-bar­dziej-niewidzialna-nieodczuwalna-wciąż-znikasz-mi­mo-że stoisz-obok-mnie-mam-cię
wenaa01stoiszobokmniealeznikaszwciążco­razbar­dziejniewidzialnanieodczuwalnami­może stoiszmamcięmniejgu­bięsiębobi­cietwo­jegoser­cajużnie prowadzipadłamci do stópchciałamchwy­cićtwojądłońnicnie ważnepa­mięćtwo­jabyłastudniąte­razto tyl­kokałużakiedyśteżbędzieszsamotnatwoichstópok­ruszkimo­jegosercaleczty pat­rzyszw nieboniewidziszkruszyszbardziej stoisz obokobok mniemnie aleale znikaszznikasz wciążwciąż znikaszznikasz co­razco­raz bar­dziejbar­dziej niewidzialnaniewidzialna nieodczuwalnanieodczuwalna wciążwciąż znikaszznikasz mi­może stoisz obokobok mniemnie mammam cięcię co­razco­raz mniejmniej ii gu­bięgu­bię sięsię bobo bi­ciebi­cie two­jegotwo­jego ser­caser­ca jużjuż mniemnie nie prowadzinie prowadzi padłampadłam ci do stópci do stóp chciałamchciałam chwy­cićchwy­cić twojątwoją dłońdłoń nicnic nie ważnepa­mięć two­jatwo­ja byłabyła studniąstudnią te­razte­raz to tyl­koto tyl­ko kałużakałuża kiedyśkiedyś teżteż będzieszbędziesz samotnasamotna uu twoichtwoich stópstóp ok­ruszkiok­ruszki mo­jegomo­jego sercaserca leczlecz ty pat­rzyszty pat­rzysz w niebow niebo nienie widziszwidzisz kruszyszkruszysz bardziej stoisz obok mnieobok mnie alemnie ale znikaszale znikasz wciążznikasz wciąż znikaszwciąż znikasz co­razznikasz co­raz bar­dziejco­raz bar­dziej niewidzialnabar­dziej niewidzialna nieodczuwalnaniewidzialna nieodczuwalna wciążnieodczuwalna wciąż znikaszwciąż znikasz mi­może stoisz obok mnieobok mnie mammnie mam cięmam cię co­razcię co­raz mniejco­raz mniej imniej i gu­bięi gu­bię sięgu­bię się bosię bo bi­ciebo bi­cie two­jegobi­cie two­jego ser­catwo­jego ser­ca jużser­ca już mniejuż mnie nie prowadzimnie nie prowadzi padłamnie prowadzi padłam ci do stóppadłam ci do stóp chciałamci do stóp chciałam chwy­cićchciałam chwy­cić twojąchwy­cić twoją dłońtwoją dłoń nicdłoń nic nie ważnepa­mięć two­ja byłatwo­ja była studniąbyła studnią te­razstudnią te­raz to tyl­kote­raz to tyl­ko kałużato tyl­ko kałuża kiedyśkałuża kiedyś teżkiedyś też będzieszteż będziesz samotnabędziesz samotna usamotna u twoichu twoich stóptwoich stóp ok­ruszkistóp ok­ruszki mo­jegook­ruszki mo­jego sercamo­jego serca leczserca lecz ty pat­rzyszlecz ty pat­rzysz w nieboty pat­rzysz w niebo niew niebo nie widzisznie widzisz kruszyszwidzisz kruszysz bardziej