Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.


stoisz-w ­mym-środ­ku-świata-możesz ę-roz­glądać-dookoła-i widzieć-wszys­tko-co is­tnieje-nie na­żysz-całko­wicie-ani-do nieba
giovanni pico della mirandolastoiszw sa­mymśrod­kuświatamożesz sięroz­glądaćdookołai widziećwszys­tkoco is­tniejenie na­leżyszcałko­wicieanido niebado ziemiśmier­telnyjes­teśnieśmier­telnymożeszsamsiebietworzyći ug­niataćstać sięzwierzęciemaleod­rodzićw bo­gupo­dob­nejpos­ta­city je­denroz­wi­jaćrosnąćwedługwol­nejwo­limaszw so­bieza­rod­kiwszel­kiegożyciastoisz w sa­mymw sa­mym środ­kuśrod­ku światamożesz się roz­glądaćroz­glądać dookoładookoła i widzieći widzieć wszys­tkonie na­leżysz całko­wiciecałko­wicie aniani do niebaani do ziemiani śmier­telnyśmier­telny jes­teśani nieśmier­telnymożesz samsam siebiesiebie tworzyćtworzyć i ug­niataćmożesz stać sięstać się zwierzęciemale możesz sięmożesz się od­rodzićod­rodzić w bo­guw bo­gu po­dob­nejpo­dob­nej pos­ta­city je­den możesz sięmożesz się roz­wi­jaćmożesz rosnąćrosnąć wedługwedług wol­nejwol­nej wo­limasz w so­biew so­bie za­rod­kiza­rod­ki wszel­kiegowszel­kiego życiastoisz w sa­mym środ­kuw sa­mym środ­ku światamożesz się roz­glądać dookołaroz­glądać dookoła i widziećdookoła i widzieć wszys­tkonie na­leżysz całko­wicie anicałko­wicie ani do niebaani śmier­telny jes­teśmożesz sam siebiesam siebie tworzyćsiebie tworzyć i ug­niataćmożesz stać się zwierzęciemale możesz się od­rodzićmożesz się od­rodzić w bo­guod­rodzić w bo­gu po­dob­nejw bo­gu po­dob­nej pos­ta­city je­den możesz się roz­wi­jaćmożesz rosnąć wedługrosnąć według wol­nejwedług wol­nej wo­limasz w so­bie za­rod­kiw so­bie za­rod­ki wszel­kiegoza­rod­ki wszel­kiego życia

Możesz cieszyć się życiem, tylko z pewnej odległości, wolno ci spojrzeć na rzeczy, ale nie możesz ich spróbować. -Jim Morrison
możesz-cieszyć-ę-życiem-tylko-z-pewnej-odległoś-wolno-spojrzeć-na-rzeczy-ale-nie-możesz-ich-spróbować
Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację. -Henry Ford
jeżeli-myślisz-że coś-możesz-lub-cze­goś-nie możesz-za każdym-ra­zem-masz-rację