Stojąc wśród tłumu Wy­ciągasz rękę Swe gorzkie łzy wy­cierasz w sukienkę Nie chcą Trzy­mają Cię Twe myśli biją się ze sobą Wbrew stereotypom Lęk trwa tyl­ko chwilę Gdy z męki i z bólu człowiek się wije Im­pulsem pro­wadzo­na I wielką wiarą Wy­biegasz z chustą Którą byłaś przepasaną Poświęcasz swe życie Za życia początek Jes­teś go­towa od­dać majątek Bo naj­ważniej­szą wartością Jest mała drobnostka Którą za innych Pot­ra­fisz oddać 


stojąc-wśród-tłumu-wy­ągasz-rękę-swe-gorzkie-łzy-wy­cierasz-w sukienkę-nie-chcą-trzy­mają-cię-twe-myśli-biją ę-ze sobą-wbrew
mitriastojącwśródtłumuwy­ciągaszrękęswegorzkiełzywy­cieraszw sukienkęniechcątrzy­mająciętwemyślibiją sięze sobąwbrewstereotypomlęktrwatyl­kochwilęgdyz mękii z bóluczłowiek sięwijeim­pulsempro­wadzo­nawielkąwiarąwy­biegaszz chustąktórąbyłaśprzepasanąpoświęcaszsweżyciezażyciapoczątekjes­teśgo­towaod­daćmajątekbonaj­ważniej­sząwartościąjestmaładrobnostkaza innychpot­ra­fiszoddać stojąc wśródwśród tłumutłumu wy­ciągaszwy­ciągasz rękęrękę sweswe gorzkiegorzkie łzyłzy wy­cieraszwy­cierasz w sukienkęw sukienkę nienie chcąchcą trzy­majątrzy­mają cięcię twetwe myślimyśli biją siębiją się ze sobąze sobą wbrewwbrew stereotypomstereotypom lęklęk trwatrwa tyl­kotyl­ko chwilęchwilę gdygdy z mękiz męki i z bólui z bólu człowiek sięczłowiek się wijewije im­pulsemim­pulsem pro­wadzo­napro­wadzo­na ii wielkąwielką wiarąwiarą wy­biegaszwy­biegasz z chustąz chustą którąktórą byłaśbyłaś przepasanąprzepasaną poświęcaszpoświęcasz sweswe życieżycie zaza życiażycia początekpoczątek jes­teśjes­teś go­towago­towa od­daćod­dać majątekmajątek bobo naj­ważniej­sząnaj­ważniej­szą wartościąwartością jestjest małamała drobnostkadrobnostka którąktórą za innychza innych pot­ra­fiszpot­ra­fisz oddać stojąc wśród tłumuwśród tłumu wy­ciągasztłumu wy­ciągasz rękęwy­ciągasz rękę swerękę swe gorzkieswe gorzkie łzygorzkie łzy wy­cieraszłzy wy­cierasz w sukienkęwy­cierasz w sukienkę niew sukienkę nie chcąnie chcą trzy­mająchcą trzy­mają ciętrzy­mają cię twecię twe myślitwe myśli biją sięmyśli biją się ze sobąbiją się ze sobą wbrewze sobą wbrew stereotypomwbrew stereotypom lękstereotypom lęk trwalęk trwa tyl­kotrwa tyl­ko chwilętyl­ko chwilę gdychwilę gdy z mękigdy z męki i z bóluz męki i z bólu człowiek sięi z bólu człowiek się wijeczłowiek się wije im­pulsemwije im­pulsem pro­wadzo­naim­pulsem pro­wadzo­na ipro­wadzo­na i wielkąi wielką wiarąwielką wiarą wy­biegaszwiarą wy­biegasz z chustąwy­biegasz z chustą którąz chustą którą byłaśktórą byłaś przepasanąbyłaś przepasaną poświęcaszprzepasaną poświęcasz swepoświęcasz swe życieswe życie zażycie za życiaza życia początekżycia początek jes­teśpoczątek jes­teś go­towajes­teś go­towa od­daćgo­towa od­dać majątekod­dać majątek bomajątek bo naj­ważniej­sząbo naj­ważniej­szą wartościąnaj­ważniej­szą wartością jestwartością jest małajest mała drobnostkamała drobnostka którądrobnostka którą za innychktórą za innych pot­ra­fiszza innych pot­ra­fisz oddać 

Ty płaczesz dziewczę łez twoich szkoda, na te łzy gorzkie jesteś za młoda otrzyj swe łzy świat jest uroczy na niebie jasna pogoda. -Anonim
ty-płaczesz-dziewczę-łez-twoich-szkoda-na-te-łzy-gorzkie-jesteś-za-młoda-otrzyj-swe-łzy-świat-jest-uroczy-na-niebie-jasna-pogoda