Stoję tu oczy mam zam­knięte, rękę wy­ciągniętą przed siebie. Czy jest ktoś to chwy­ci mnie za nią? Cze­kam... Czy ktoś po­może? Przy­jacielu gdzie jes­teś? Ja stoję tu i czekam.


stoję- oczy-mam-zam­knięte-rękę-wy­ągniętą-przed-siebie-czy jest ktoś-to chwy­-mnie-za ą-cze­kam-czy ktoś-po­może
opuszczonastojętu oczymamzam­knięterękęwy­ciągniętąprzedsiebieczy jest ktośto chwy­cimnieza niącze­kamczy ktośpo­możeprzy­jacielugdziejes­teśjastojętu i czekamstoję tu oczytu oczy mammam zam­knięterękę wy­ciągniętąwy­ciągniętą przedprzed siebieczy jest ktoś to chwy­cito chwy­ci mniemnie za niącze­kam czy ktośczy ktoś po­możeprzy­jacielu gdziegdzie jes­teśja stojęstoję tu i czekamstoję tu oczy mamtu oczy mam zam­knięterękę wy­ciągniętą przedwy­ciągniętą przed siebieczy jest ktoś to chwy­ci mnieto chwy­ci mnie za niącze­kam czy ktoś po­możeprzy­jacielu gdzie jes­teśja stoję tu i czekam

Jeśli ktoś ma zam­knięte oczy, niełat­wo jest przej­rzeć go na wylot. -Ken Kesey
jeśli-ktoś- zam­knięte-oczy-niełat­wo-jest przej­rzeć-go na wylot