Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.


stosunek-pomiędzy-nauką-a-myśleniem-staje-ę-autentyczny-dopiero-wówczas-gdy-dostrzegamy-przedzielającą-przepaść
martin heideggerstosunekpomiędzynaukąmyśleniemstajesięautentycznydopierowówczasgdydostrzegamyprzedzielającąprzepaśćstosunek pomiędzypomiędzy naukąmyśleniem stajestaje sięsię autentycznyautentyczny dopierodopiero wówczasgdy dostrzegamydostrzegamy przedzielającąprzedzielającą jeje przepaśćstosunek pomiędzy naukąnauką a myśleniema myśleniem stajemyśleniem staje sięstaje się autentycznysię autentyczny dopieroautentyczny dopiero wówczasgdy dostrzegamy przedzielającądostrzegamy przedzielającą jeprzedzielającą je przepaśćpomiędzy nauką a myśleniemnauką a myśleniem stajea myśleniem staje sięmyśleniem staje się autentycznystaje się autentyczny dopierosię autentyczny dopiero wówczasgdy dostrzegamy przedzielającą jedostrzegamy przedzielającą je przepaśćstosunek pomiędzy nauką a myśleniempomiędzy nauką a myśleniem stajenauką a myśleniem staje sięa myśleniem staje się autentycznymyśleniem staje się autentyczny dopierostaje się autentyczny dopiero wówczasgdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść

Tylko dlatego, że nie jest myśleniem, nauka może się umacniać i rozwijać w swoich dziedzinach.Artysta dopiero wówczas jest wielki, gdy sprawia, iż widzowie nie interesują się detalami.Polityka ulegnie zmianie dopiero wówczas, gdy mądrość będzie się rozprzestrzeniać równie łatwo, jak głupota.Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych.Śmierć staje się prawdziwa dopiero wtedy, gdy zaczyna przenikać do człowieka szczelinami starości.