Strach jest oczekiwaniem zła.


strach-jest-oczekiwaniem-zła
platonstrachjestoczekiwaniemzłastrach jestjest oczekiwaniemoczekiwaniem złastrach jest oczekiwaniemjest oczekiwaniem złastrach jest oczekiwaniem zła

Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Miłość jest poszu­kiwa­niem i od­kry­waniem, pośpie­chem i oczekiwaniem.Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem.Widzowie lubią być bezpiecznie straszeni. Strach nierzeczywisty jest rodzajem homeopatii na strach rzeczywisty.Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ.- Czym według ciebie jest wojna? - To wal­ka o ideały, bo­hater­skie czy­ny i odwaga. - Nie masz o niczym pojęcia. Woj­na to strach. Strach i krew.