Strachli­we Zderzenie W Górnym Ty­becie jak Ze strachu padł na wznak I trząsł się jak osika Aż czoło obsikał Jak wpadł na Ma­de In Chi­na truck.


strachli­we-zderzenie-w-górnym-ty­becie-jak-ze-strachu-padł-na wznak-i-trząsł ę-jak osika-aż-czoło-obsikał-jak-wpadł-na ma­de
awatarstrachli­wezderzeniegórnymty­beciejakzestrachupadłna wznaktrząsł sięjak osikaczołoobsikałjakwpadłna ma­dein chi­natruckstrachli­we zderzeniezderzenie ww górnymgórnym ty­beciety­becie jakjak zeze strachustrachu padłpadł na wznakna wznak ii trząsł siętrząsł się jak osikajak osika ażaż czołoczoło obsikałobsikał jakjak wpadłwpadł na ma­dena ma­de in chi­nain chi­na truckstrachli­we zderzenie wzderzenie w górnymw górnym ty­beciegórnym ty­becie jakty­becie jak zejak ze strachuze strachu padłstrachu padł na wznakpadł na wznak ina wznak i trząsł sięi trząsł się jak osikatrząsł się jak osika ażjak osika aż czołoaż czoło obsikałczoło obsikał jakobsikał jak wpadłjak wpadł na ma­dewpadł na ma­de in chi­nana ma­de in chi­na truckstrachli­we zderzenie w górnymzderzenie w górnym ty­beciew górnym ty­becie jakgórnym ty­becie jak zety­becie jak ze strachujak ze strachu padłze strachu padł na wznakstrachu padł na wznak ipadł na wznak i trząsł sięna wznak i trząsł się jak osikai trząsł się jak osika ażtrząsł się jak osika aż czołojak osika aż czoło obsikałaż czoło obsikał jakczoło obsikał jak wpadłobsikał jak wpadł na ma­dejak wpadł na ma­de in chi­nawpadł na ma­de in chi­na truckstrachli­we zderzenie w górnym ty­beciezderzenie w górnym ty­becie jakw górnym ty­becie jak zegórnym ty­becie jak ze strachuty­becie jak ze strachu padłjak ze strachu padł na wznakze strachu padł na wznak istrachu padł na wznak i trząsł siępadł na wznak i trząsł się jak osikana wznak i trząsł się jak osika ażi trząsł się jak osika aż czołotrząsł się jak osika aż czoło obsikałjak osika aż czoło obsikał jakaż czoło obsikał jak wpadłczoło obsikał jak wpadł na ma­deobsikał jak wpadł na ma­de in chi­najak wpadł na ma­de in chi­na truck

Świat i ludzie nie są ta­cy źli, jak to wy­nika z ar­chi­wum IPN-u. -Donald Tusk
Świat-i ludzie-nie są ­cy-źli-jak to wy­nika-z ar­chi­wum-ipn-u
Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor
ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na