Strachli­we Zderzenie W Górnym Ty­becie jak Ze strachu padł na wznak I trząsł się jak osika Aż czoło obsikał Jak wpadł na Ma­de In Chi­na truck.


strachli­we-zderzenie-w-górnym-ty­becie-jak-ze-strachu-padł-na wznak-i-trząsł ę-jak osika-aż-czoło-obsikał-jak-wpadł-na ma­de
awatarstrachli­wezderzeniegórnymty­beciejakzestrachupadłna wznaktrząsł sięjak osikaczołoobsikałjakwpadłna ma­dein chi­natruckstrachli­we zderzeniezderzenie ww górnymgórnym ty­beciety­becie jakjak zeze strachustrachu padłpadł na wznakna wznak ii trząsł siętrząsł się jak osikajak osika ażaż czołoczoło obsikałobsikał jakjak wpadłwpadł na ma­dena ma­de in chi­nain chi­na truckstrachli­we zderzenie wzderzenie w górnymw górnym ty­beciegórnym ty­becie jakty­becie jak zejak ze strachuze strachu padłstrachu padł na wznakpadł na wznak ina wznak i trząsł sięi trząsł się jak osikatrząsł się jak osika ażjak osika aż czołoaż czoło obsikałczoło obsikał jakobsikał jak wpadłjak wpadł na ma­dewpadł na ma­de in chi­nana ma­de in chi­na truckstrachli­we zderzenie w górnymzderzenie w górnym ty­beciew górnym ty­becie jakgórnym ty­becie jak zety­becie jak ze strachujak ze strachu padłze strachu padł na wznakstrachu padł na wznak ipadł na wznak i trząsł sięna wznak i trząsł się jak osikai trząsł się jak osika ażtrząsł się jak osika aż czołojak osika aż czoło obsikałaż czoło obsikał jakczoło obsikał jak wpadłobsikał jak wpadł na ma­dejak wpadł na ma­de in chi­nawpadł na ma­de in chi­na truckstrachli­we zderzenie w górnym ty­beciezderzenie w górnym ty­becie jakw górnym ty­becie jak zegórnym ty­becie jak ze strachuty­becie jak ze strachu padłjak ze strachu padł na wznakze strachu padł na wznak istrachu padł na wznak i trząsł siępadł na wznak i trząsł się jak osikana wznak i trząsł się jak osika ażi trząsł się jak osika aż czołotrząsł się jak osika aż czoło obsikałjak osika aż czoło obsikał jakaż czoło obsikał jak wpadłczoło obsikał jak wpadł na ma­deobsikał jak wpadł na ma­de in chi­najak wpadł na ma­de in chi­na truck

cza­sem mi przechodzisz przez myśl choć dla mnie niepisany jak list niewysłany co prze­padł jak ka­mień w wodę cza­sem tak na mnie patrzysz jak­byś nie tyl­ko czy­tał z moich ust i każdym nieos­trożnym muśnięciem przy­pomi­nasz że w żyłach za­miast krwi miewam od nad­gar­stków do stóp pod­sy­cany twym spojrzeniem złoty ogień Świat i ludzie nie są ta­cy źli, jak to wy­nika z ar­chi­wum IPN-u.Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe, us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe, krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką. Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią, oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią. Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg, i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.- M.P-J Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń.Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń.Se­kun­da jak godzi­na. Łza jak ule­wa deszczu, która za­piera dech. Od­dech jak kłujący w ser­ce nóż. Oczy jak szlan­ka pel­na zim­nej wo­dy. Ciało jak pus­ty wo­rek na wiet­rze. Dusza jak pies cze­kaja­cy na pow­rot Pana.