Straszliwe klęski muszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami.


straszliwe-klęski-muszą-być-poprzedzone-wielkimi-zwycięstwami
anna kowalskastraszliweklęskimusząbyćpoprzedzonewielkimizwycięstwamistraszliwe klęskiklęski musząmuszą byćbyć poprzedzonepoprzedzone wielkimiwielkimi zwycięstwamistraszliwe klęski musząklęski muszą byćmuszą być poprzedzonebyć poprzedzone wielkimipoprzedzone wielkimi zwycięstwamistraszliwe klęski muszą byćklęski muszą być poprzedzonemuszą być poprzedzone wielkimibyć poprzedzone wielkimi zwycięstwamistraszliwe klęski muszą być poprzedzoneklęski muszą być poprzedzone wielkimimuszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami

Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Należy być beztroskim inaczej ponosi się klęski w miłości.Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne.Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać.Z księgi przeznaczenia: