Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości.


stron­niczość-dop­ro­wadza-naj­większych-ludzi-do pos­po­litej-łoś
jean de la bruyérestron­niczośćdop­ro­wadzanaj­większychludzido pos­po­litejmałościstron­niczość dop­ro­wadzadop­ro­wadza naj­większychnaj­większych ludziludzi do pos­po­litejdo pos­po­litej małościstron­niczość dop­ro­wadza naj­większychdop­ro­wadza naj­większych ludzinaj­większych ludzi do pos­po­litejludzi do pos­po­litej małościstron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzidop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litejnaj­większych ludzi do pos­po­litej małościstron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litejdop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości

Wsiądź w bmw, por­sche czy też cor­se. Wy­jedź w Pol­skę, poz­naj pos­ta­wy i ludzi pos­taw po­nad forsę. -szajbuss
wsiądź-w bmw-por­sche-czy-też-cor­se-wy­jedź w pol­skę-poz­naj-pos­­wy-i ludzi-pos­taw-po­nad-forsę
Kłam­stwo głoszo­ne ja­ko praw­da dop­ro­wadza do wściekłości. -Mikołaj Gogol
kłam­stwo-głoszo­ne-ja­ko-praw­da-dop­ro­wadza-do wściekłoś
Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi. -Tadeusz Gicgier
niektórych-do­piero-stan-chwiej­noś-dop­ro­wadza-do równowagi
Nie mogą ci kochać Rzeczy­pos­po­litej, którzy w niej nic swo­jego nie mają. -Ignacy Krasicki
nie-mogą- kochać-rzeczy­pos­po­litej-którzy-w niej-nic-swo­jego-nie mają
seks-jest za­bawą-która-dop­ro­wadza-nas-do szczęścia-po­tom­ko­wego-~pa­weł-rychlica