Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości.


stron­niczość-dop­ro­wadza-naj­większych-ludzi-do pos­po­litej-łoś
jean de la bruyérestron­niczośćdop­ro­wadzanaj­większychludzido pos­po­litejmałościstron­niczość dop­ro­wadzadop­ro­wadza naj­większychnaj­większych ludziludzi do pos­po­litejdo pos­po­litej małościstron­niczość dop­ro­wadza naj­większychdop­ro­wadza naj­większych ludzinaj­większych ludzi do pos­po­litejludzi do pos­po­litej małościstron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzidop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litejnaj­większych ludzi do pos­po­litej małościstron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litejdop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości

Wsiądź w bmw, por­sche czy też cor­se. Wy­jedź w Pol­skę, poz­naj pos­ta­wy i ludzi pos­taw po­nad forsę.Kłam­stwo głoszo­ne ja­ko praw­da dop­ro­wadza do wściekłości.Niektórych do­piero stan chwiej­ności dop­ro­wadza do równowagi.Nie mogą ci kochać Rzeczy­pos­po­litej, którzy w niej nic swo­jego nie mają.Pra­cując na­tomiast mo­zol­nie i używając je­no włas­nych niewiel­kich sił, pos­trze­gamy częstok­roć, że przy całej po­wol­ności i uciera­niu się z przeszko­dami, dop­ro­wadza­my do cze­goś więcej, niż in­ni, płynący pełny­mi żag­la­mi i dzierżący sil­nie ster, a wówczas, widząc, że dorówna­liśmy in­nym, lub żeśmy ich na­wet wyp­rzedzi­li, osiąga­my poczu­cie włas­nej wartości.