Struś chowający głowę w piasek w każdym razie pragnie wywołać wrażenie, że jest ona najważniejszą częścią jego ciała.


struś-chowający-głowę-w-piasek-w-każdym-razie-pragnie-wywołać-wrażenie-że-jest-ona-najważniejszą-częśą-jego-ciała
katherine mansfieldstruśchowającygłowępiasekkażdymraziepragniewywołaćwrażenieżejestonanajważniejszączęściąjegociałastruś chowającychowający głowęgłowę ww piasekpiasek ww każdymkażdym razierazie pragniepragnie wywołaćwywołać wrażenieże jestjest onaona najważniejsząnajważniejszą częściączęścią jegojego ciałastruś chowający głowęchowający głowę wgłowę w piasekw piasek wpiasek w każdymw każdym raziekażdym razie pragnierazie pragnie wywołaćpragnie wywołać wrażenieże jest onajest ona najważniejsząona najważniejszą częściąnajważniejszą częścią jegoczęścią jego ciałastruś chowający głowę wchowający głowę w piasekgłowę w piasek ww piasek w każdympiasek w każdym raziew każdym razie pragniekażdym razie pragnie wywołaćrazie pragnie wywołać wrażenieże jest ona najważniejsząjest ona najważniejszą częściąona najważniejszą częścią jegonajważniejszą częścią jego ciałastruś chowający głowę w piasekchowający głowę w piasek wgłowę w piasek w każdymw piasek w każdym raziepiasek w każdym razie pragniew każdym razie pragnie wywołaćkażdym razie pragnie wywołać wrażenieże jest ona najważniejszą częściąjest ona najważniejszą częścią jegoona najważniejszą częścią jego ciała

Początek jest najważniejszą częścią pracy.Najważniejszą częścią bagażu podróżnego jest i pozostanie radosne serce.Sekunda jest częścią minuty, minuta częścią godziny, godzina częścią zegara, a zegar częścią życia.W naturze rzeczy leży to, że błąd często bywa lepszy od prób jego naprawienia. W każdym razie dobro od dawna utrwalone jest zawsze bardziej pożądane od tego, co wprawdzie doskonalsze, ale nie ugruntowane.Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet krytycy czytają wstęp.jest war­ga­mi mo­jego słońca jest ra­miona­mi mo­jego Boga lep­szą częścią mnie tchnieniem serc miłość jed­ność dusz roz­wieje pył ciem­nych mórz