Strzał w skroń złotą myślą, prze­myślaną dobrze Dos­ko­nałą w każdym ca­lu jej piękne­go gabarytu Brak ja­kiej­kolwiek krwi na mar­mu­rowej podłodze Myśl ideal­na, do­tycząca god­ne­go bytu Per­fekcyj­ny plan, ułożony skrupulatnie Złotym piórem na­pisa­ny, na sreb­rzys­tej kartce Scho­wany tak, że nikt nie znaj­dzie, nie ukradnie Zdań, w których opi­sana dro­ga jest do marzeń By to zob­ra­zować, pot­rzeb­na byłaby kreacja Tak piękna, iż nie pot­ra­fię jej opisać W porówna­niu, jest niczym uśmie­chnięta Matka Na wi­dok pow­ra­cające­go z da­leka syna.


strzał-w skroń-złotą-myślą-prze­myślaną-dobrze-dos­ko­nałą-w każdym-ca­lu-jej-piękne­go-gabarytu-brak-ja­kiej­kolwiek-krwi
brunostrzałw skrońzłotąmyśląprze­myślanądobrzedos­ko­nałąw każdymca­lujejpiękne­gogabarytubrakja­kiej­kolwiekkrwina mar­mu­rowejpodłodzemyślideal­nado­tyczącagod­ne­gobytuper­fekcyj­nyplanułożonyskrupulatniezłotympióremna­pisa­nyna sreb­rzys­tejkartcescho­wanytakże niktnie znaj­dzienie ukradniezdańw którychopi­sanadro­gajest do marzeńbyto zob­ra­zowaćpot­rzeb­nabyłabykreacjatakpięknaiż nie pot­ra­fięopisaćporówna­niujest niczymuśmie­chniętamatkanawi­dokpow­ra­cające­goz da­lekasynastrzał w skrońw skroń złotązłotą myśląprze­myślaną dobrzedobrze dos­ko­nałądos­ko­nałą w każdymw każdym ca­luca­lu jejjej piękne­gopiękne­go gabarytugabarytu brakbrak ja­kiej­kolwiekja­kiej­kolwiek krwikrwi na mar­mu­rowejna mar­mu­rowej podłodzepodłodze myślmyśl ideal­nado­tycząca god­ne­gogod­ne­go bytubytu per­fekcyj­nyper­fekcyj­ny planułożony skrupulatnieskrupulatnie złotymzłotym piórempiórem na­pisa­nyna sreb­rzys­tej kartcekartce scho­wanyscho­wany także nikt nie znaj­dzienie ukradnie zdańw których opi­sanaopi­sana dro­gadro­ga jest do marzeńjest do marzeń byby to zob­ra­zowaćpot­rzeb­na byłabybyłaby kreacjakreacja taktak pięknaiż nie pot­ra­fię jejjej opisaćopisać ww porówna­niujest niczym uśmie­chniętauśmie­chnięta matkamatka nana wi­dokwi­dok pow­ra­cające­gopow­ra­cające­go z da­lekaz da­leka synastrzał w skroń złotąw skroń złotą myśląprze­myślaną dobrze dos­ko­nałądobrze dos­ko­nałą w każdymdos­ko­nałą w każdym ca­luw każdym ca­lu jejca­lu jej piękne­gojej piękne­go gabarytupiękne­go gabarytu brakgabarytu brak ja­kiej­kolwiekbrak ja­kiej­kolwiek krwija­kiej­kolwiek krwi na mar­mu­rowejkrwi na mar­mu­rowej podłodzena mar­mu­rowej podłodze myślpodłodze myśl ideal­nado­tycząca god­ne­go bytugod­ne­go bytu per­fekcyj­nybytu per­fekcyj­ny planułożony skrupulatnie złotymskrupulatnie złotym pióremzłotym piórem na­pisa­nyna sreb­rzys­tej kartce scho­wanykartce scho­wany takw których opi­sana dro­gaopi­sana dro­ga jest do marzeńdro­ga jest do marzeń byjest do marzeń by to zob­ra­zowaćpot­rzeb­na byłaby kreacjabyłaby kreacja takkreacja tak pięknaiż nie pot­ra­fię jej opisaćjej opisać wopisać w porówna­niujest niczym uśmie­chnięta matkauśmie­chnięta matka namatka na wi­dokna wi­dok pow­ra­cające­gowi­dok pow­ra­cające­go z da­lekapow­ra­cające­go z da­leka syna

Nikt, na­wet Ja nie pot­ra­fię opi­sać te­go co się dzieje w mo­jej głowie... -AnDree
nikt-na­wet-ja nie pot­ra­fię-opi­ć-te­go-co ę-dzieje-w mo­jej-głowie