Strzec tra­dyc­ji - nie znaczy to by­naj­mniej og­ra­niczać się tradycją.


strzec-tra­dyc­ji- nie znaczy-to by­naj­mniej-og­ra­niczać ę-tradycją
włodzimierz leninstrzectra­dyc­ji nie znaczyto by­naj­mniejog­ra­niczać siętradycjąstrzec tra­dyc­ji nie znaczy to by­naj­mniejto by­naj­mniej og­ra­niczać sięog­ra­niczać się tradycją nie znaczy to by­naj­mniej og­ra­niczać sięto by­naj­mniej og­ra­niczać się tradycją nie znaczy to by­naj­mniej og­ra­niczać się tradycją

Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją.Wierzę, że źdźbło tra­wy nie mniej znaczy, niż dro­ga, którą po­konują gwiazdy.Tra­dyc­ja jest de­mok­racją umarłych.Tra­dyc­ja wol­ności jest wszystkim.Pa­mięć i tra­dyc­ja w osob­li­wy sposób wy­mie­rzają sprawiedliwość.Z dziełami sztu­ki łączy się wiele tra­dyc­ji. Dzieła na­tury są zaw­sze jak wy­powie­dziane słowa Boga.