Stu­den­tka uni­wer­sy­tetu trze­ciego wieku z Thundrebold Ob­ciągała prędzej niż na setkę biegał Hu­sain Boldt I jeszcze proszę ja to­ruńskiego taty Sprze­dawała chiński deszczyk na raty Ka­zał się wy­budzić by za­koszto­wać tych małma­zyi Dis­ney Walt 


stu­den­tka-uni­wer­sy­tetu-trze­ciego-wieku-z thundrebold-ob­ągała-prędzej-ż-na setkę-biegał-hu­sain-boldt-i-jeszcze-proszę
fyrflestu­den­tkauni­wer­sy­tetutrze­ciegowiekuz thundreboldob­ciągałaprędzejniżna setkębiegałhu­sainboldtjeszczeproszęja to­ruńskiegotatysprze­dawałachińskideszczykna ratyka­zał sięwy­budzićby za­koszto­waćtychmałma­zyidis­neywalt stu­den­tka uni­wer­sy­tetuuni­wer­sy­tetu trze­ciegotrze­ciego wiekuwieku z thundreboldz thundrebold ob­ciągałaob­ciągała prędzejprędzej niżniż na setkęna setkę biegałbiegał hu­sainhu­sain boldtboldt ii jeszczejeszcze proszęproszę ja to­ruńskiegoja to­ruńskiego tatytaty sprze­dawałasprze­dawała chińskichiński deszczykdeszczyk na ratyna raty ka­zał sięka­zał się wy­budzićwy­budzić by za­koszto­waćby za­koszto­wać tychtych małma­zyimałma­zyi dis­neydis­ney walt stu­den­tka uni­wer­sy­tetu trze­ciegouni­wer­sy­tetu trze­ciego wiekutrze­ciego wieku z thundreboldwieku z thundrebold ob­ciągałaz thundrebold ob­ciągała prędzejob­ciągała prędzej niżprędzej niż na setkęniż na setkę biegałna setkę biegał hu­sainbiegał hu­sain boldthu­sain boldt iboldt i jeszczei jeszcze proszęjeszcze proszę ja to­ruńskiegoproszę ja to­ruńskiego tatyja to­ruńskiego taty sprze­dawałataty sprze­dawała chińskisprze­dawała chiński deszczykchiński deszczyk na ratydeszczyk na raty ka­zał sięna raty ka­zał się wy­budzićka­zał się wy­budzić by za­koszto­waćwy­budzić by za­koszto­wać tychby za­koszto­wać tych małma­zyitych małma­zyi dis­neymałma­zyi dis­ney walt 

Miłość spłaca się na raty. Bieda w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia. -Coco Chanel
miłość-spłaca-ę-na-raty-bieda-w-tym-że-zwykle-miłość-ę-kończy-a-pozostają-jeszcze-raty-do-spłacenia
Miłość spłaca się na raty. Kłopot w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia. -Gabrielle Chanel
miłość-spłaca-ę-na-raty-kłopot-w-tym-że-zwykle-miłość-ę-kończy-a-pozostają-jeszcze-raty-do-spłacenia
a jeśli dziec­ko wca­le nie jest 
a śli-dziec­ko-wca­-nie jest szcze­re-a prymitywne-więc-cóż-tak-nap­rawdę-znaczy-ludzkie-stu­den­tka-psycho­logii-2 no­-przed