Stu­den­tka uni­wer­sy­tetu trze­ciego wieku z Thundrebold Ob­ciągała prędzej niż na setkę biegał Hu­sain Boldt I jeszcze proszę ja to­ruńskiego taty Sprze­dawała chiński deszczyk na raty Ka­zał się wy­budzić by za­koszto­wać tych małma­zyi Dis­ney Walt 


stu­den­tka-uni­wer­sy­tetu-trze­ciego-wieku-z thundrebold-ob­ągała-prędzej-ż-na setkę-biegał-hu­sain-boldt-i-jeszcze-proszę
fyrflestu­den­tkauni­wer­sy­tetutrze­ciegowiekuz thundreboldob­ciągałaprędzejniżna setkębiegałhu­sainboldtjeszczeproszęja to­ruńskiegotatysprze­dawałachińskideszczykna ratyka­zał sięwy­budzićby za­koszto­waćtychmałma­zyidis­neywalt stu­den­tka uni­wer­sy­tetuuni­wer­sy­tetu trze­ciegotrze­ciego wiekuwieku z thundreboldz thundrebold ob­ciągałaob­ciągała prędzejprędzej niżniż na setkęna setkę biegałbiegał hu­sainhu­sain boldtboldt ii jeszczejeszcze proszęproszę ja to­ruńskiegoja to­ruńskiego tatytaty sprze­dawałasprze­dawała chińskichiński deszczykdeszczyk na ratyna raty ka­zał sięka­zał się wy­budzićwy­budzić by za­koszto­waćby za­koszto­wać tychtych małma­zyimałma­zyi dis­neydis­ney walt stu­den­tka uni­wer­sy­tetu trze­ciegouni­wer­sy­tetu trze­ciego wiekutrze­ciego wieku z thundreboldwieku z thundrebold ob­ciągałaz thundrebold ob­ciągała prędzejob­ciągała prędzej niżprędzej niż na setkęniż na setkę biegałna setkę biegał hu­sainbiegał hu­sain boldthu­sain boldt iboldt i jeszczei jeszcze proszęjeszcze proszę ja to­ruńskiegoproszę ja to­ruńskiego tatyja to­ruńskiego taty sprze­dawałataty sprze­dawała chińskisprze­dawała chiński deszczykchiński deszczyk na ratydeszczyk na raty ka­zał sięna raty ka­zał się wy­budzićka­zał się wy­budzić by za­koszto­waćwy­budzić by za­koszto­wać tychby za­koszto­wać tych małma­zyitych małma­zyi dis­neymałma­zyi dis­ney walt 

FYR­FLE­RYK UTW Ko­bieta i mężczyz­na to stworze­nia seksualne Pot­ra­fiący pójść w har­ce całkiem nie banalne Tak roz­pra­wiał Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku Kwiat Aż zmienił się im gust i lep­szym stał codzien­ny świat Bo nie szo­kują a lu­bują ich wa­riac­je oral­no - analne Uni­wer­sy­tety są skar­bni­cami wie­dzy: stu­den­ci przychodzą ze szkół prze­kona­ni, że wiedzą już pra­wie wszys­tko; po la­tach od­chodzą pew­ni, że nie wiedzą prak­tycznie nicze­go. Gdzie się podziewa ta wie­dza? Zos­ta­je na uni­wer­sy­tecie, gdzie jest sta­ran­nie suszo­na i składa­na w magazynach.Miłość spłaca się na raty. Bieda w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia.Miłość spłaca się na raty. Kłopot w tym, że zwykle miłość się kończy, a pozostają jeszcze raty do spłacenia.Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiatami.a jeśli dziec­ko wca­le nie jest