Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata.


stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
r » anne rice » wampir armandstu­diowa­nieob­razówpro­wadzido stu­diównadczłowiekiema stu­diaczłowiekiempro­wadządo zasępieniasta­nemświatastu­diowa­nie ob­razówob­razów pro­wadzipro­wadzi do stu­diówdo stu­diów nadnad człowiekiema stu­dia nadnad człowiekiemczłowiekiem pro­wadząpro­wadzą do zasępieniado zasępienia nadnad sta­nemsta­nem światastu­diowa­nie ob­razów pro­wadziob­razów pro­wadzi do stu­diówpro­wadzi do stu­diów naddo stu­diów nad człowiekiema stu­dia nad człowiekiemnad człowiekiem pro­wadzączłowiekiem pro­wadzą do zasępieniapro­wadzą do zasępienia naddo zasępienia nad sta­nemnad sta­nem światastu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diówob­razów pro­wadzi do stu­diów nadpro­wadzi do stu­diów nad człowiekiema stu­dia nad człowiekiem pro­wadząnad człowiekiem pro­wadzą do zasępieniaczłowiekiem pro­wadzą do zasępienia nadpro­wadzą do zasępienia nad sta­nemdo zasępienia nad sta­nem światastu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nadob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiema stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienianad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nadczłowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nempro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata

Stu­diowa­nie li­tera­tury nie jest niczym in­nym jak stu­diowa­niem ludzi.Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony.W młodości stu­diuje­my do­rosłych, aby osiągnąć mądrość. W do­rosłości stu­diuje­my dzieci, aby zro­zumieć, czym jest szczęście.Stu­diowa­nie his­to­rii przy­goto­wuje raczej do ro­zumienia te­raźniej­szości, niż do ucieka­nia od niej w za­mie­rzchłą przeszłość.Sza­nuj swój wy­siłek. Sza­cunek dla sa­mego siebie pro­wadzi do pa­nowa­nia nad sobą. Jeśli osiągniesz jed­no i dru­gie, zys­kasz moc autentyczną.