Stukam do nieba, proszę o wiarę. . . zawsze świeżą, bo nieskończoną.


stukam-do-nieba-proszę-o-wiarę-zawsze-świeżą-bo-nieskończoną
jan twardowskistukamdoniebaproszęwiaręzawsześwieżąbonieskończonąstukam dodo niebaproszę oo wiaręzawszezawsze świeżąbo nieskończonąstukam do niebaproszę o wiaręzawsze świeżą

Dla prawdziwego rozumienia się serc nie istnieją różnice wieku. Wielka dusza powinna mieć w sobie nieprzebrane źródło młodości, która ją utrzymuje zawsze młodą i świeżą pomimo, że zewnętrzna powłoka starzeje się.Głupoty ludzkiej nie można brać w rachubę, albowiem jest nieskończoną.Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają.Prawdziwa miłość jest nieskończona i nie ma krzywd, których nie przebaczy.Niech się dzieje wola Nieba! Z nią się zawsze zgadzać trzeba.Proszę pana, proszę pana, taka jestem zakochana.