Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć.


stwarzać-stwarzać-zawsze-oto-prawdziwe-pojęcie-życia-ulepszać-drugich-rodzić-potomstwo-cielesne-i-duchowe-snuć-dalej-nieprzerwany-wątek
malwina meysenburgstwarzaćstwarzaćzawszeotoprawdziwepojęcieżyciaulepszaćdrugichrodzićpotomstwocielesneduchowesnućdalejnieprzerwanywątekżyciaiśćnaprzódkuprzyszłościniecofającsięnigdyideałdoktóregopowinniśmydążyćstwarzać zawszezawsze otooto prawdziweprawdziwe pojęciepojęcie życiaulepszać drugichrodzić potomstwopotomstwo cielesnecielesne ii duchowesnuć dalejdalej nieprzerwanynieprzerwany wątekwątek życiażycia ii zawszezawsze iśćiść naprzódku przyszłościnie cofająccofając sięsię nigdyoto ideałdo któregoktórego powinniśmypowinniśmy zawszezawsze dążyćstwarzać zawsze otozawsze oto prawdziweoto prawdziwe pojęcieprawdziwe pojęcie życiarodzić potomstwo cielesnepotomstwo cielesne icielesne i duchowesnuć dalej nieprzerwanydalej nieprzerwany wąteknieprzerwany wątek życiawątek życia iżycia i zawszei zawsze iśćzawsze iść naprzódnie cofając sięcofając się nigdydo którego powinniśmyktórego powinniśmy zawszepowinniśmy zawsze dążyć

Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie.Szpitale, więzienia i burdele – oto prawdziwe uniwersytety życia. Mam dyplomy wielu takich uczelni. Mówcie mi «Wasza Magnificencjo».Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas.Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury.Dobroć jest czymś bardzo prostym: być zawsze do dyspozycji drugich, nigdy nie szukać samego siebie.Należy zawsze być zakochanym. Jest to powód, dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu.