Stwier­dziłam , że 


stwier­dziłam- że  zawód- bo­ga-jest ężki- mu­-on roz­ważyć- ko­mu-dać-to co chce- a ko­mu-dać-coś-zu­pełnie
nasiastwier­dziłam że  zawód bo­gajest ciężki mu­sion roz­ważyć ko­mudaćto co chce a ko­mucośzu­pełnieod­wrot­ne­go aby tenktośnie pobłądził bo­ga jest ciężki mu­si on roz­ważyć ko­mu daćdać to co chce a ko­mu daćdać coścoś zu­pełniezu­pełnie od­wrot­ne­go aby ten ktośktoś nie pobłądziłnie pobłądził ko­mu dać to co chce a ko­mu dać cośdać coś zu­pełniecoś zu­pełnie od­wrot­ne­go aby ten ktoś nie pobłądziłktoś nie pobłądził

Zaw­sze będzie tak, że ktoś stwier­dzi, że mu­si coś sprze­dać. Ce­lem mar­ke­tin­gu jest sprze­dawa­nie niepot­rzeb­nych rzeczy. Za­daniem mar­ke­tin­gu jest poz­na­nie i zro­zumienie klien­ta, jak również zo­rien­to­wanie się, czy pro­dukt lub usługa od­po­wiadają je­mu i sa­me się sprzedają.Nicze­go nie da się zro­bić bez poświęceń. Aby coś poświęcić, na­leży dać coś o tej sa­mej wartości.Są ta­kie dni, kiedy życie da­je nam mon­ce­go ko­pa w sie­dze­nie. My in­ter­pre­tuje­my je ja­ko załama­nie w naszym życiu, znak, że je­dynym rozsądnym wyjściem jest załamać ręce i się pod­dać. Choć tak nap­rawdę ten kop­niak znaczy zu­pełnie wręcz coś prze­ciw­ne­go - mu­simy postąpić je­den krok do tyłu i po pros­tu wziąść się w garść.Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat.Cza­sem można by dać wszys­tko, aby świecie była choć od­ro­bina ma­gii, coś po­nad nor­malność, i aby nie naz­wa­li nas przy tym wariatami.Nie ma znacze­nia z kim się ożenisz - na­zajut­rz i tak stwier­dzisz, że to ktoś zu­pełnie inny.