Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund.


stworze­nie-człowieka-trwa-kil­ka-mi­liardów-lat- ­go-śmierć-za­led­wie-kil­ka-sekund
jostein gaarderstworze­nieczłowiekatrwakil­kami­liardówlat je­gośmierćza­led­wiesekundstworze­nie człowiekaczłowieka trwatrwa kil­kakil­ka mi­liardówmi­liardów lat je­go śmierćśmierć za­led­wieza­led­wie kil­kakil­ka sekundstworze­nie człowieka trwaczłowieka trwa kil­katrwa kil­ka mi­liardówkil­ka mi­liardów lat je­go śmierć za­led­wieśmierć za­led­wie kil­kaza­led­wie kil­ka sekundstworze­nie człowieka trwa kil­kaczłowieka trwa kil­ka mi­liardówtrwa kil­ka mi­liardów lat je­go śmierć za­led­wie kil­kaśmierć za­led­wie kil­ka sekundstworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardówczłowieka trwa kil­ka mi­liardów lat je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund

`Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund.O życiu: Kil­ka mi­liardów równo­ległych światów.Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę.Dob­rze się składało, że chcę stu­diować psycho­logię. Może za kil­ka lat będę wie­działa, co ze mną nie tak.Każdy autor sztuk ko­micznych wie, że większość wi­dow­ni śmieje się, gdy kil­ku widzów zacznie recho­tać. Cały prob­lem spro­wadza się za­tem do te­go, jak tych kil­ka osób zmu­sić do śmiechu.