Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak! 


stworzyłem-dzieło-sztuki-ty-po­wie­działeś-że ładne-ja-po­wie­działem-że zro­bię-lepsze-stworzyłem-ko­lej­ne-dzieło-sztuki-ty
apostrofstworzyłemdziełosztukitypo­wie­działeśże ładnejapo­wie­działemże zro­bięlepszeko­lej­neże świetnelepszetrze­cieże piękneos­tatnieże przecudowneog­romnymzdzi­wieniemza­pytałeśmnieczyżartujeja za­dowo­lonypadłemz wy­cieńcze­niana ziemieod­po­wiadająctak stworzyłem dziełodzieło sztukity po­wie­działeśja po­wie­działemże zro­bię lepszestworzyłem ko­lej­neko­lej­ne dziełodzieło sztukity po­wie­działeśja po­wie­działemże zro­bię lepszelepsze stworzyłemstworzyłem trze­cietrze­cie dziełodzieło sztukity po­wie­działeśja po­wie­działemże zro­bię lepszestworzyłem os­tatnieos­tatnie dziełodzieło sztukity po­wie­działeśja po­wie­działemże zro­bię lepszez og­romnymog­romnym zdzi­wieniemzdzi­wieniem za­pytałeśza­pytałeś mniemnie czyczy żartujepadłem z wy­cieńcze­niaz wy­cieńcze­nia na ziemiestworzyłem dzieło sztukistworzyłem ko­lej­ne dziełoko­lej­ne dzieło sztukiże zro­bię lepsze stworzyłemlepsze stworzyłem trze­ciestworzyłem trze­cie dziełotrze­cie dzieło sztukistworzyłem os­tatnie dziełoos­tatnie dzieło sztukiz og­romnym zdzi­wieniemog­romnym zdzi­wieniem za­pytałeśzdzi­wieniem za­pytałeś mnieza­pytałeś mnie czymnie czy żartujepadłem z wy­cieńcze­nia na ziemie

Obudziłem się i wie­działem, że od­szedł. Wie­działem to od ra­zu. Kiedy się ko­goś kocha, wie się ta­kie rzeczy.Gdy ro­biłeś mi pier­wszy zas­trzyk wie­rzyłam, że chcesz mo­jego szczęścia. Ale ty wie­działeś, że mnie za­bijesz i cie­szyłeś się, że kiedyś nie będziesz umierać sam.Słowo, które­go nie po­wie­działeś, jest twoim niewol­ni­kiem. Słowo, które po­wie­działeś jest twoim panem.Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury.Czte­ry kwad­ra­ty Pos­ta­wię na jednym Większym kwad­ra­cie I zwieńczę to trójkątem I ob­wie­szczę że to dzieło Przed światem tak bar­dzo bałam się miłość, że kiedy po­wie­działeś mi kocham Cię ja zwyczaj­nie stchórzyłam i uciekłam..