Styg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niem. Może zruj­no­wać ko­muś życie. Strońmy więc od tego.


styg­­tyzac­ja-może-skut­ko­wać-rzeczy­wis­tym-zgor­sze­niem-może zruj­no­wać-ko­muś-życie-strońmy więc-od tego
qchesstyg­ma­tyzac­jamożeskut­ko­waćrzeczy­wis­tymzgor­sze­niemmoże zruj­no­waćko­muśżyciestrońmy więcod tegostyg­ma­tyzac­ja możemoże skut­ko­waćskut­ko­wać rzeczy­wis­tymrzeczy­wis­tym zgor­sze­niemmoże zruj­no­wać ko­muśko­muś życiestrońmy więc od tegostyg­ma­tyzac­ja może skut­ko­waćmoże skut­ko­wać rzeczy­wis­tymskut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niemmoże zruj­no­wać ko­muś życiestyg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tymmoże skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niemstyg­ma­tyzac­ja może skut­ko­wać rzeczy­wis­tym zgor­sze­niem

Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Naj­prościej żyć włas­nym Ja a o reszcie za­pomi­nać. Wy­dawać się może wszys­tko w porządku a w rzeczy­wis­tości ... A rzeczy­wis­tość jest tyl­ko złudze­niem ... .........................................................................................................................................  Na­wet w uczu­ciach mój umysł zaw­sze podświado­mie wy­biera rzeczy­wis­tość, dla­tego też tak trud­no mi się od niej oder­wać, gdyż mu­siałbym porzu­cić tożsamość.Człowiek wyk­ształco­ny może de­bato­wać na wiele te­matów, człowiek od­ważny może de­bato­wać na każdy temat.Najgłup­sza ko­bieta może kiero­wać mądrym mężczyzną, ale trze­ba bar­dzo mądrej ko­biety, by po­kiero­wać głupcem.