Su­mienie - mecha­nizm ludzkiego umysłu mający na ce­lu budze­nie bo­jaźni i strachu , a także tworze­nie poczu­cia winy.


su­mienie- mecha­nizm-ludzkiego-umysłu-mający-na ­lu-budze­nie-bo­jaź-i strachu- a także-tworze­nie-poczu­cia-winy
mateusz piecki schizoidalnysu­mienie mecha­nizmludzkiegoumysłumającyna ce­lubudze­niebo­jaźnii strachu a takżetworze­niepoczu­ciawiny mecha­nizm ludzkiegoludzkiego umysłuumysłu mającymający na ce­luna ce­lu budze­niebudze­nie bo­jaźnibo­jaźni i strachu a także tworze­nietworze­nie poczu­ciapoczu­cia winy mecha­nizm ludzkiego umysłuludzkiego umysłu mającyumysłu mający na ce­lumający na ce­lu budze­niena ce­lu budze­nie bo­jaźnibudze­nie bo­jaźni i strachu a także tworze­nie poczu­ciatworze­nie poczu­cia winy mecha­nizm ludzkiego umysłu mającyludzkiego umysłu mający na ce­luumysłu mający na ce­lu budze­niemający na ce­lu budze­nie bo­jaźnina ce­lu budze­nie bo­jaźni i strachu a także tworze­nie poczu­cia winy mecha­nizm ludzkiego umysłu mający na ce­luludzkiego umysłu mający na ce­lu budze­nieumysłu mający na ce­lu budze­nie bo­jaźnimający na ce­lu budze­nie bo­jaźni i strachu

Gdy­by nie my, owa­dy byłyby naj­prze­raźliw­szym two­rem przy­rody. Bo życie jest zap­rzecze­niem mecha­niz­mu, a mecha­nizm - życia, owa­dy zaś - to ożywione mecha­niz­my, kpi­na, szy­der­stwo natury...Nie można roz­ma­wiać se­rio z ludźmi nie mający­mi poczu­cia humoru.Gdy­by bud­dyzm za­pano­wał na Zachodzie, większość z nas ro­biłaby dokład­nie to sa­mo, co dziś, ty­le że byłoby w tym więcej za­bawy i mniej poczu­cia winy.Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy.Już puszczają mnie złe pędy trwo­gi i poczu­cia winy. Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy, których już nie naprawimy. Wy­baczyłam sa­mej sobie to cze­go nig­dy już nie zrobię. Czas pot­ra­fi leczyć rany i cho­robę zmienić w zdrowie. Już zwal­niają się łańcuchy z me­go ser­ca przyk­rej skruchy, bo to czas do­biega końca mej ok­rutnej czczej pokuty. To co było już minęło i nicze­go nie żałuję. Te­raz się układa w całość, co po­zor­nie nie pasuje.