Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości.


su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś
mateusz piecki schizoidalnysu­mieniepa­mięći wspom­nienianic więcejzwykłe grze­baniew przeszłościpa­mięć i wspom­nieniazwykłe grze­banie w przeszłości

Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość.wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości.Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Ser­ce wyol­brzy­mia dob­re wspom­nienia, zagłuszjąc złe, dzięki te­mu pot­ra­fimy udzwignąć ciężar przeszłości...Jeśli ko­bieta mówi o swej przeszłości - to jest spo­wiedź. Gdy mężczyz­na - to są wspom­nienia z woj­ska lub zwykła bujda.