Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą.


su­weren­ność- zdol­ność-do ­modziel­ne­go-nieza­żne­go-od in­nych-pod­miotów-spra­wowa­nia-władzy-po­litycznej-nad
galahadsu­weren­ność– zdol­nośćdo sa­modziel­ne­gonieza­leżne­good in­nychpod­miotówspra­wowa­niawładzypo­litycznejnadok­reślo­nymte­ryto­riumgrupąosóblubsa­mymsobąsu­weren­ność – zdol­ność– zdol­ność do sa­modziel­ne­gonieza­leżne­go od in­nychod in­nych pod­miotówspra­wowa­nia władzywładzy po­litycznejpo­litycznej nadnad ok­reślo­nymok­reślo­nym te­ryto­riumgrupą osóbosób lublub sa­mymsa­mym sobąsu­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­gonieza­leżne­go od in­nych pod­miotówspra­wowa­nia władzy po­litycznejwładzy po­litycznej nadpo­litycznej nad ok­reślo­nymnad ok­reślo­nym te­ryto­riumgrupą osób lubosób lub sa­mymlub sa­mym sobą

Do­piero, gdy zro­zumiemy zmien­ność obieca­nych skrzy­deł, ucałuje­my codzien­ność spra­cowa­nych dłoni...Jed­nym z pod­sta­wowych przeżyć człowieka jest zdol­ność wyboru.Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.Jas­ność - pod­sta­wowa war­tość rzeczy.In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Ale tam, na miej­scu, zu­pełnie szczerze drażni prze­ciętne­go Po­laka Ludzkie Przez­nacze­nie ub­ra­ne w stro­je od Diora, omi­jające gład­ko z po­mocą zdo­byczy techni­ki wszel­kie tru­dy dnia pow­szed­niego i nieświado­me praw­dzi­wej zdo­byczy ludzkości, która jest co naj­mniej od 200 lat pol­ska zdol­ność lek­ce­ważenia sztucznie wy­myślo­nych przez cy­wili­zację za­sad życia i zdol­ność przys­to­sowa­nia się do wszys­tkich zmian, które narzu­ca rozpędzo­na his­to­ria i nies­forna geog­ra­fia polityczna.