Suk­ces by­wa również ka­rany: trze­ba spo­tykać się z ludźmi, których przed­tem można było ignorować.


suk­-by­wa-również-ka­rany-trze­ba-spo­tykać ę-z ludźmi-których-przed­tem-można-było-ignorować
john updikesuk­cesby­warównieżka­ranytrze­baspo­tykać sięz ludźmiktórychprzed­temmożnabyłoignorowaćsuk­ces by­waby­wa równieżrównież ka­ranytrze­ba spo­tykać sięspo­tykać się z ludźmiktórych przed­temprzed­tem możnamożna byłobyło ignorowaćsuk­ces by­wa równieżby­wa również ka­ranytrze­ba spo­tykać się z ludźmiktórych przed­tem możnaprzed­tem można byłomożna było ignorowaćsuk­ces by­wa również ka­ranyktórych przed­tem można byłoprzed­tem można było ignorowaćktórych przed­tem można było ignorować

Sukces bywa również karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których przedtem można było ignorować. -John Updike
sukces-bywa-również-karany-trzeba-spotykać-ę-z-ludźmi-których-przedtem-można-było-ignorować
Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że aby od­nieść-suk­-trze­ba-wsta­wać-wcześnie-otóż nie - trze­ba-wsta­wać-w dob­rym-humorze