Suk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy, ale nie da­je ci te­go wspa­niałego, wewnętrzne­go


suk­-umożli­wia- po­siada­nie-wielu-rzeczy-ale-nie da­- te­go-wspa­niałego-wewnętrzne­go-cze­goś-co przy­nosi-ze sobą-miłość
samuel goldwynsuk­cesumożli­wiaci po­siada­niewielurzeczyalenie da­jeci te­gowspa­niałegowewnętrzne­gocze­gośco przy­nosize sobąmiłośćsuk­ces umożli­wiaumożli­wia ci po­siada­nieci po­siada­nie wieluwielu rzeczyale nie da­jenie da­je ci te­goci te­go wspa­niałegoco przy­nosi ze sobąze sobą miłośćsuk­ces umożli­wia ci po­siada­nieumożli­wia ci po­siada­nie wieluci po­siada­nie wielu rzeczyale nie da­je ci te­gonie da­je ci te­go wspa­niałegoco przy­nosi ze sobą miłośćsuk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wieluumożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczyale nie da­je ci te­go wspa­niałegosuk­ces umożli­wia ci po­siada­nie wielu rzeczy

Być dla ko­goś Aniołem, nieść nadzieję - to naj­większy suk­ces naszej duszy. -płonąca
być-dla-ko­goś-aniołem-nieść-nadzieję- to naj­większy-suk­-naszej-duszy
Miłość niesie ze sobą wiel­kie szczęście, o wiele większe od bólu, który przy­nosi tęsknota. -Albert Einstein
miłość-niesie-ze sobą-wiel­kie-szczęście-o wiele-większe-od bólu-który-przy­nosi-tęsknota
Żaden in­ny ob­szar nie stwarza tak wspa­niałych szans na uwieńczoną suk­ce­sem in­no­wację niż nieo­cze­kiwa­ny sukces. -Peter Drucker
Żaden-in­ny-ob­szar-nie stwarza-tak-wspa­niałych-szans-na uwieńczoną-suk­­sem-in­no­wację-ż-nieo­cze­kiwa­ny-sukces