Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem.


suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
ajschylossuk­cesw oczachludzijest bogiemsuk­ces w oczachw oczach ludziludzi jest bogiemsuk­ces w oczach ludziw oczach ludzi jest bogiemsuk­ces w oczach ludzi jest bogiem

Sukces w oczach ludzi jest bogiem.Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi.Suk­ces - naj­lep­sza z zemst.Ten pier­wszy suk­ces to do­piero początek klęski.Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy.