Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje.


suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
bob hope (leslie townes)suk­nianie mu­sibyćob­cisłaalelu­bięwidziećgdyko­bietajest ub­ra­nagdzieona sięw tej suk­niznajdujesuk­nia nie mu­sinie mu­si byćbyć ob­cisłaale lu­bięlu­bię widziećgdy ko­bietako­bieta jest ub­ra­nagdzie ona sięona się w tej suk­niw tej suk­ni znajdujesuk­nia nie mu­si byćnie mu­si być ob­cisłaale lu­bię widziećgdy ko­bieta jest ub­ra­nagdzie ona się w tej suk­niona się w tej suk­ni znajdujesuk­nia nie mu­si być ob­cisłagdzie ona się w tej suk­ni znajduje

Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha