Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.


sukces-odniesiesz-tylko-wtedy-gdy-sam-poszukasz-okolicznoś-jakie-odpowiadają-jeśli-nie-zdołasz-ich-znaleźć-stwórz-sobie
george bernard shawsukcesodniesiesztylkowtedygdysamposzukaszokolicznościjakieodpowiadająjeśliniezdołaszichznaleźćstwórzsobiesukces odniesieszodniesiesz tylkotylko wtedygdy samsam poszukaszposzukasz okolicznościjakie cici odpowiadająjeśli nienie zdołaszzdołasz ichich znaleźćstwórz jeje sobiesukces odniesiesz tylkoodniesiesz tylko wtedygdy sam poszukaszsam poszukasz okolicznościjakie ci odpowiadająjeśli nie zdołasznie zdołasz ichzdołasz ich znaleźćstwórz je sobiesukces odniesiesz tylko wtedygdy sam poszukasz okolicznościjeśli nie zdołasz ichnie zdołasz ich znaleźćjeśli nie zdołasz ich znaleźć

Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. -Mary Kay Ash
działaj-jakby-każda-osoba-którą-spotykasz-miała-na-szyi-napis-'spraw-bym-poczuł-ę-ważny'-nie-tylko-odniesiesz-sukces-w-sprzedaży-ale-także
Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała -Elbert Hubbard
wykonuj-swoją-pracę-z-całego-serca-a-odniesiesz-sukces-konkurencja-jest-tak-ła