Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.


sukces-odniesiesz-tylko-wtedy-gdy-sam-poszukasz-okolicznoś-jakie-odpowiadają-jeśli-nie-zdołasz-ich-znaleźć-stwórz-sobie
george bernard shawsukcesodniesiesztylkowtedygdysamposzukaszokolicznościjakieodpowiadająjeśliniezdołaszichznaleźćstwórzsobiesukces odniesieszodniesiesz tylkotylko wtedygdy samsam poszukaszposzukasz okolicznościjakie cici odpowiadająjeśli nienie zdołaszzdołasz ichich znaleźćstwórz jeje sobiesukces odniesiesz tylkoodniesiesz tylko wtedygdy sam poszukaszsam poszukasz okolicznościjakie ci odpowiadająjeśli nie zdołasznie zdołasz ichzdołasz ich znaleźćstwórz je sobiesukces odniesiesz tylko wtedygdy sam poszukasz okolicznościjeśli nie zdołasz ichnie zdołasz ich znaleźćjeśli nie zdołasz ich znaleźć

Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu.Osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wiedzieć, na ile dobre lub złe są warunki pracy ich podwładnych. Muszą jeść w ich stołówkach, by przekonać się, czy posiłki są dobrze przygotowywane, sprawdzać prysznice i toalety. Jeżeli warunki te nie odpowiadają kierownictwu, nie odpowiadają nikomu.Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.Miłość jest jak tama. Jeśli pozwolisz, aby przez szczelinę sączyła się strużka wody, to w końcu rozsadza mury i nadchodzi taka chwila, w której nie zdołasz opanować żywiołu. A kiedy miry runą, miłość zawładnie wszystkim. I nie ma wtedy sensu zastanawiać się, co jest możliwe, a co nie, i czy zdołamy zatrzymać przy sobie ukochaną osobę. Kochać, to utracić panowanie nad sobą.Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała