Swój chłop to ta­ki, który nig­dy nie po­pełni draństw, ja­kie mu się przypisuje.


swój-chłop-to ­ki-który-nig­dy-nie po­peł-draństw-ja­kie-mu ę-przypisuje
karl krausswójchłopto ta­kiktórynig­dynie po­pełnidraństwja­kiemu sięprzypisujeswój chłopchłop to ta­kiktóry nig­dynig­dy nie po­pełninie po­pełni draństwja­kie mu sięmu się przypisujeswój chłop to ta­kiktóry nig­dy nie po­pełninig­dy nie po­pełni draństwja­kie mu się przypisujektóry nig­dy nie po­pełni draństw

Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje.Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes.Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój losCzłowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.Jest ta­kie spoj­rze­nie na świecie, które da­je całko­wite ukojenie. Jest ta­ki uśmiech, który od­biera wszel­kie tros­ki. Jest także miłość, która nig­dy nie prze­mija. To spoj­rze­nie, uśmiech i miłość dziecka.Nauka to potęga, której nig­dy nie zdołamy w pełni pojąć i zrozumieć.