Swój chłop to taki, który nigdy nie popełni draństw, jakie mu się przypisuje.


swój-chłop-to-taki-który-nigdy-nie-popeł-draństw-jakie-mu-ę-przypisuje
karl krausswójchłoptotakiktórynigdyniepopełnidraństwjakiemusięprzypisujeswój chłopktóry nigdynigdy nienie popełnipopełni draństwjakie mumu sięsię przypisujechłop to takiktóry nigdy nienigdy nie popełninie popełni draństwjakie mu sięmu się przypisujeswój chłop to takiktóry nigdy nie popełninigdy nie popełni draństwjakie mu się przypisujektóry nigdy nie popełni draństw

Swój chłop to ta­ki, który nig­dy nie po­pełni draństw, ja­kie mu się przypisuje.Dureń, kiedy popełni głupstwo, zawsze tłumaczy, że spełnił tylko swój obowiązek.Każdy mężczyzna nosi w sobie swój typ kobiecego uroku, który jest miarą wrażenia, jakie dana kobieta na nim wywarła.Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes.Jakie siły, taki ideał.Autorytet spreparowany specjalnie dla dzieci nie może trwać. Taki autorytet będzie zawsze surogatem, który nigdy nie przyniesie pożytku.