Swoje trzy grosze każdy uważa za najlepszą monetę.


swoje-trzy-grosze-każdy-uważa-za-najlepszą-monetę
anonimswojetrzygroszekażdyuważazanajlepsząmonetęswoje trzytrzy groszegrosze każdykażdy uważauważa zaza najlepsząnajlepszą monetęswoje trzy groszetrzy grosze każdygrosze każdy uważakażdy uważa zauważa za najlepsząza najlepszą monetęswoje trzy grosze każdytrzy grosze każdy uważagrosze każdy uważa zakażdy uważa za najlepsząuważa za najlepszą monetęswoje trzy grosze każdy uważatrzy grosze każdy uważa zagrosze każdy uważa za najlepsząkażdy uważa za najlepszą monetę

Swo­je trzy grosze każdy uważa za naj­lep­szą monetę. -Władysław Grzeszczyk
swo­-trzy-grosze-każdy-uważa-za naj­lep­szą-monetę
Nic na świecie nie jest tak sprawiedliwie rozdzielone, jak rozum; każdy uważa, że ma go dosyć. -Jacques Tati
nic-na-świecie-nie-jest-tak-sprawiedliwie-rozdzielone-jak-rozum-każdy-uważa-że-go-dosyć
Samochód służbowy jest czymś, co każdy uważa za rzecz zbędną dopóty, dopóki sam w nim nie siedzi. -Richard Nixon
samochód-służbowy-jest-czymś-co-każdy-uważa-za-rzecz-zbędną-dopóty-dopóki-sam-w-nim-nie-siedzi
Każdy mężczyzna uważa siebie za znakomitego aktora, który powinien mieć szersze audytorium - jedna kobieta mu nie wystarcza. -Magdalena Samozwaniec
każdy-mężczyzna-uważa-siebie-za-znakomitego-aktora-który-powinien-mieć-szersze-audytorium-jedna-kobieta-mu-nie-wystarcza