Sy­tość sprzy­ja uczci­wości, ale jej nie gwarantuje.


sy­tość-sprzy­ja-uczci­woś-ale-jej-nie gwarantuje
władysław lorancsy­tośćsprzy­jauczci­wościalejejnie gwarantujesy­tość sprzy­jasprzy­ja uczci­wościale jejjej nie gwarantujesy­tość sprzy­ja uczci­wościale jej nie gwarantuje

Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych.Człowiek rości so­bie pre­ten­sje, aby zdarze­nia sprzy­jały je­go in­ten­cjom. Lek­ce­waży prawdę, którą pro­pagu­je rzeczy­wis­tość. Jest głuchy na jej oczy­wis­te ar­gu­men­ty, jeżeli nie głosi ona te­go, co od­po­wiada je­go in­te­resom i nie pochle­bia je­go satysfakcji.Życie jest jak par­tia szachów: Ni­by czar­no biała rzeczy­wis­tość ,a ty­le możli­wości ! Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety.Długo­let­nie wycze­kiwa­nie nag­ro­dy, poz­wa­la do­cenić jej war­tość, bo skry­wa nie tyl­ko pracę, ale i wytrwałość. Leonar­do Di­Cap­rio z Os­ca­rem :) Piękne życie nie gwarantuje fotogenicznej śmierci.